Aktualności
Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze
2011-05-26 13:53


Szkolenia i spotkania
W ślad za informacją opublikowaną na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej (www.krs.org.pl) informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej postanowiło zwołać w dniu 18 czerwca 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (początek o godz. 11.30) Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze, którego celem jest dokonanie oceny aktualnego stanu spółdzielczości oraz zgłoszenie oczekiwań środowiska co do rozwiązań legislacyjnych dla tego sektora.


Pomimo podjętych przez rząd prac nad przygotowaniem nowej ustawy Prawo spółdzielcze w Sejmie RP trwają prace nad dwoma projektami poselskimi. Jeden praktycznie likwiduje spółdzielnie mieszkaniowe, drugi zaś tak znacznie pogarsza warunki prawne funkcjonowania pozostałych typów spółdzielni, że ostatecznie przesądzi o ich likwidacji.

Od początku zmian ustrojowych w naszym kraju można obserwować nie tylko brak zrozumienia spółdzielczego systemu gospodarowania, ale także niechęć polityczną i uprzedzenia ideowe do tego systemu. Brak dialogu władzy publicznej ze środowiskiem spółdzielczym prowadzi do stanowienia prawa daleko odbiegającego nie tylko od oczekiwań spółdzielców, ale także od europejskich standardów. Pogarszające się warunki prawne funkcjonowania spółdzielni spowodowały upadek wielu spółdzielczych podmiotów, a w najlepszym razie ucieczkę do sektora komercyjnego. Rezultatem jest systematyczny spadek udziału spółdzielczości w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Wynosi on obecnie niespełna 1% podczas gdy średnio w Unii Europejskiej około 6%. Nie da się dowieść, że nie są to w zasadniczej mierze skutki wadliwej polityki państwa w stosunku do spółdzielczości jako odmiennego od spółek kapitałowych systemu gospodarowania.

Liczne inicjatywy legislacyjne, najczęściej poselskie, nakierowane były wbrew stanowiskom organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, na stanowienie prawa mającego na celu stopniowe "wygaszanie" systemu spółdzielczego w naszym państwie. Nie potrafimy zrozumieć biernej postawy kolejnych rządów. Trudno nam zrozumieć także fakt, że w minionym dwudziestoleciu ze strony rządu pojawiły się tylko dwie skuteczne inicjatywy legislacyjne – obie destrukcyjne dla spółdzielczości.

Pierwsza z nich zdemontowała system spółdzielczy, powodując atomizację całego ruchu i utratę przez sektor znacznego majątku, druga zaś umożliwia przekształcenia spółdzielni w spółki prawa handlowego na warunkach łamiących spółdzielcze zasady i wartości.

Zainteresowanych spółdzielców zapraszamy do udziału w obradach. Wstęp wolny po uprzednim zgłoszeniu chętnych z danej spółdzielni do związku rewizyjnego, który dokona zbiorczego zgłoszenia na Formularzu zgłoszeniowym do Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 10 czerwca 2011 r. Spółdzielnie niezrzeszone w związku rewizyjnym mogą przesłać zgłoszenie na ww. Formularzu bezpośrednio do KRS (również w terminie do 10 czerwca 2011 r.).

Zarząd KZRS „SCh”formularz_zgloszeniowy.pdfCopyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: