Aktualności
IX Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
2011-07-22 08:11


Szkolenia i spotkania


W dniu 21 czerwca br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Warszawie-Miedzeszynie obradował IX Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób, w tym 40 delegatów (frekwencja 72,7%) wybranych na zebraniach grup członkowskich w 2009 r. na czteroletnią kadencję, członkowie Rady Nadzorczej niebędący delegatami oraz członkowie Zarządu, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych KZRS i inni.

Gośćmi honorowymi Zjazdu byli: Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Maria Zwolińska – radca generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Różycki – dyrektor Agencji Rynku Rolnego oddział Warszawa, Stanisław Śledziewski – wiceprezes Zarządu KRS oraz Alicja Hnatkowska – likwidator CZS.  Obradom Zjazdu przewodniczył Bolesław Paulski - delegat z GS Chojna (woj. zachodniopomorskie).

        Zgodnie z porządkiem obrad Zjazd rozpatrzył m.in. sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu KZRS „SCh” z realizacji programu Związku w latach 2009-2010, zapoznał się z informacją o planowanych kierunkach rozwoju działalności na lata 2011-2012 oraz z informacją o przebiegu i wnioskach zebrań członków poprzedzających IX Zjazd Delegatów KZRS. Sprawozdania i informacje przedstawiali: w imieniu Zarządu KZRS prezes - Andrzej Anulewicz, w imieniu Rady Nadzorczej jej przewodniczący – Marek Kowalski.
W dyskusji nad sprawozdaniami, informacjami i projektami uchwał głos zabierali delegaci i goście. W jej rezultacie Zjazd podjął następujące uchwały:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu Związku za lata 2009-2010,
 2. w sprawie udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej KZRS,
 3. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KZRS (dwie uchwały, oddzielnie dla każdego z członków zarządu),
 4. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/09 Zjazdu Delegatów KZRS z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady nadzorczej na lata 2009-2013 (liczbę członków Rady powiększono o 1 osobę),
 5. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Koźminie Wlkp.,
 6. w sprawie kierunków rozwoju działalności Związku na lata 2011-2012.
 7. w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej KZRS.


Zjazd w głosowaniu tajnym wybrał w ramach wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej KZRS Krzysztofa Moczulskiego z Białostockiej Spółdzielni „SCh”.
W czasie trwania obrad Zjazdu swoje znakomite wyroby piekarnicze, ciastkarskie, wędliniarskie oraz napoje wystawiały spółdzielnie: w Szadku, Rykach, Wydminach, Górze Kalwarii, Władysławowie i Krynkach.
Poniżej publikujemy uchwałę Zjazdu w sprawie kierunków rozwoju działalności Związku na lata 2011-2012.
Uchwała Nr  6/11
IX Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie kierunków rozwoju działalności Krajowego Związku
na lata 2011-2012

Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie /KZRS/, działając na podstawie § 10, ust. 3, pkt. 1 statutu KZRS, po rozpatrzeniu projektu kierunków rozwoju działalności Krajowego Związku przedstawionego delegatom, wniosków wynikających z dyskusji podczas Zjazdu oraz zgłoszonych w czasie zebrań członków KZRS, postanawia:
§ 1
Uchwalić kierunki rozwoju działalności Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie na lata 2011-2012 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwrócić się do zrzeszonych w Związku spółdzielni o aktywne włączenie się do realizacji zadań określonych tym programem.
§ 3
Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd do okresowego informowania zrzeszonych spółdzielni o sposobie realizacji zadań określonych w przyjętym programie w Biuletynie KZRS i Rolniku Spółdzielcy.
&nb

  Sekretarz Zjazdu                                     Przewodniczący Zjazdu


<h4>                     /Hanna Cabaj/                                            /Bolesław Paulski/</h4>

Załącznik
do uchwały Nr 6/11 IX Zjazdu Delegatów KZRS
z dnia 21czerwca 2011 r.
w sprawie kierunków rozwoju działalności
Krajowego Związku na lata 2011-2012.

KIERUNKI  ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI
KRAJOWEGO ZWIĄZKU  REWIZYJNEGO  SPÓŁDZIELNI
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
na lata 2011 - 2012

Od początku zmian ustrojowych w naszym kraju można obserwować nie tylko brak zrozumienia spółdzielczego systemu gospodarowania, ale także niechęć polityczną i uprzedzenia ideowe do tego systemu. Brak dialogu władzy publicznej ze środowiskiem spółdzielczym prowadzi do stanowienia prawa daleko odbiegającego nie tylko od oczekiwań spółdzielców, ale także od europejskich standardów. Pogarszające się warunki prawne funkcjonowania spółdzielni spowodowały upadek wielu spółdzielczych podmiotów, a w najlepszym razie ucieczkę do sektora komercyjnego. Są to w zasadniczej mierze skutki wadliwej polityki państwa w stosunku do spółdzielczości jako odmiennego od spółek kapitałowych systemu gospodarowania.

Dlatego też statutowym celem działalności Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w latach 2011-2012 będzie pomoc i ułatwianie zrzeszonym spółdzielniom re­alizacji ich zadań statutowych oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji. W osiąganiu tego celu wykorzystany zostanie dotychczasowy dorobek Krajo­wego Związku z lat 1992-2010, w tym szczególnie rozwinięta stosownie do zapotrzebowa­nia spółdzielni działalność instruktażowo-doradcza, szkoleniowa i wydawnicza, a także lustracyjna.
Uwzględniając zachodzące w kraju procesy transformacji prawnej, społecznej i go­spodarczej, a także konieczność zapewnienia właściwego miejsca dla sektora spół­dzielczego w gospodarce narodowej i przełamania barier na drodze do jego roz­woju, Zjazd Delegatów Krajowego Związku stwierdza potrzebę skoncentro­wania działalności Związku i zrzeszonych w nim spółdzielni w latach 2011 - 2012 na następujących kierunkach działania:

Priorytetowym zadaniem Krajowego Związku powinna być nadal reprezenta­cja i obrona interesów swoich członków i całego środowiska na szczeblu krajowym, szczególnie podczas stanowienia, nowelizacji i interpre­tacji prawa spółdzielczego i gospodarczego.  Statutowi przedstawiciele Krajowego Związku w kontaktach z Krajową Radą Spółdzielczą, organami władzy i administracji oraz posłami i senatorami po­winni domagać się przede wszystkim:

 • uchwalenia przez Sejm nowej ustawy Prawo spółdzielcze, elastycznie kształtującej stosunki własnościowe w spółdzielniach oraz stwarzającej warunki do różnych form przekształceń stosownie do wymogów gospodarki rynkowej oraz zapewniającej dogodne warunki dla angażowania kapitałów członków,
 • zapewnienia w tworzonym i nowelizowanym prawie gospodarczym równo­rzędnego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie od formy własności oraz likwidacji tzw. „szarej strefy” w handlu i produkcji uniemożliwiającej konkurowanie spółdzielniom z innymi podmiotami prywatnymi na równych prawach rynkowych,
 • umożliwienia spółdzielniom szerszego dostępu do funduszy pomocowych Unii Europejskiej pozwalających na rozwój prowadzonej działalności na terenach wiejskich (w szczególności przeznaczonych na inwestycje w handlu, piekarnictwie, masarnictwie i przetwórstwie pasz).


Działalnością podstawową prowadzoną w sposób ciągły i systematyczny będzie przyjazna spółdzielniom działalność lustracyjna wykonywana na zlecenia otrzymywane od spółdzielni. KZRS „SCh” jest właściwie przygotowany do przeprowadzenia lustracji ustawowych, jak również innych czynności, np. dokonywania oceny rocznego sprawozdania finansowego i analizy efektywności prowadzonej działalności. Związek dysponuje zawodową kadrą doświadczonych lustratorów, szczegółowymi tematykami do badań, wytycznymi do kierunkowania badań, dokonywania oceny stanu prawno-organizacyjnego spółdzielni, działalności gospodarczej, sprawozdań finansowych itp..
Krajowy Związek będzie dążył do zabezpieczenia każdej spółdzielni zrzeszonej w KZRS „SCh” i opłacają­cej bieżąco składki członkowskie możliwości przeprowadzenia nieodpłatnie lustracji ustawowej połączonej z oceną bilansu.

         Wszyscy członkowie Krajowego Związku powinni dążyć do eliminacji z ruchu spółdzielczego zjawisk patologicznych, rodzących konflikty w spółdzielniach, a będących rezultatem ograniczenia lub rażącego nie przestrzegania praw członków.

Podstawowym zadaniem Krajowego Związku powinno być - tak jak dotychczas prowadzenie i doskonalenie wielokierunkowej działal­ności instruktażowo-szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb spółdzielni, które zawarły z Krajowym Związkiem umowy powiernicze.

     W latach 2011 -2012 uwaga Związku powinna koncentrować się na:

 • dostosowaniu oferty usług instruktażowych i szkoleniowych do potrzeb zgłaszanych przez spółdzielnie korzystające z usług instruktażowych na podstawie zawartych umów powierniczych, a w szczególności w zakresie: prawa gospodarczego w warunkach przekształceń własnościowych, finansów, rachunkowości, rozliczeń technologicznych, prawa pracy i prawa spółdzielczego,
 • organizowaniu specjalistycznych szkoleń m. in.: dla pracowników spółdzielni w zakresie marketingu i pozyskiwania środków UE na realizację projektów z zakresu przedsiębiorczości, dla kandydatów na głównych księgowych spółdzielni, dla kierowników i technologów piekarni.
 • rozwijaniu  działalności wydawniczej Krajowego Związku stosownie do potrzeb spółdzielni.


Krajowy Związek będzie organizował szkolenia dla spółdzielni, które zawarły umowy o świadczenie usług instruktażowych (tzw. umowy powiernicze) po kosztach własnych, natomiast dla pozostałych uczestników szkoleń wg indywidualnie ustalonej kalkulacji.
Krajowy Związek w miarę możliwości finansowych będzie dążył do organizacji części szkoleń dla wszystkich spółdzielni „SCh” będących członkami lub usługobiorcami KZRS „SCh” nieodpłatnie lub za symboliczną odpłatnością.

Ważnym zadaniem Krajowego Związku powinno być organi­zowanie pomocy spółdzielniom w zakresie rozwiązywania problemów działalności go­spodarczej, w tym dążenie do integracji gospodarczej spółdzielni na szczeblu lokalnym i krajowym.

     Dotyczyć to będzie:
 • przyśpieszenia działań integracji gospodarczej spółdzielni w różnej formie  –  w zależności  od  przyjętych  rozwiązań  w  danym  regionie   (organizowania wspólnych zakupów towarów, wspólnej organizacji zbytu płodów rolnych, wspólnego przetwórstwa  i dystrybucji wyrobów, łączenia spółdzielni itp.),
 • podnoszenia efektywności ekonomicznej spółdzielni m.in. poprzez popularyzowanie szerszego stosowania różnorodnych form nowoczesnej przedsiębiorczości,
 • promocji Spółdzielczej Sieci Handlowej ”ALUX”,
 • pomocy spółdzielniom w zdobywaniu Spółdzielczego Znaku Jakości i innych wyróżnień promujących osiągnięcia spółdzielni i jej kadry kierowniczej,
 • zorganizowania systemu informacji (gospodarczej) o spółdzielniach dla ułatwienia im kontaktów gospodarczych z innymi podmiotami w kraju i z zagranicą,
 • opracowywania okresowych analiz gospodarczo-finansowych (w oparciu o badania lustracyjne w spółdzielniach) dla potrzeb ogółu spółdzielni - członków Związku,
 • współpracy z organizacjami spółdzielczymi z UE (organizowanie wizyt studyjnych spółdzielców  za granicą, zawarcie porozumień ramowych w zakresie kooperacji i wymiany informacji gospodarczych, wspólnych szkoleń i przedsięwzięć gospodarczych).  


W latach 2011-2012 szczególna uwaga organów statutowych Krajowego Związku będzie skierowana na usprawnienie gospodarki nieruchomościami Związku tj. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Warszawie-Miedzeszynie i budynkami biurowymi w Warszawie i Katowicach. Wymagać to będzie pomyślnego zakończenia procesu sądowego z powództwa 3 lubelskich spółdzielni, podważających prawo KZRS i regionalnych związków rewizyjnych do dysponowania tymi nieruchomościami.
KZRS wspólnie z pozostałymi związkami rewizyjnymi będzie poszukiwać nowej formuły gospodarowania na tych nieruchomościach celem pozyskania środków na ich modernizację i remonty.   

Powyższe kierunki działania zawierają główne zadania Krajowego Związku na lata 2011 - 2012. Krajowy Związek otwarty jest na uwagi i propozycje spółdzielni zgłaszane w toku zebrań członków i bieżącej działalności.
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów - agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: