Aktualności
Wzorcowy Plan Kont Spółdzielni - nowa publikacja KZRS
2010-04-27 13:34


Publikacje
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „S.Ch.” wydał publikację dla spółdzielni pt. Wzorcowy Plan Kont Spółdzielni według stanu prawnego na dzień 1.01.2010r.Zawiera ona rozwiązania dostosowane do specyfiki prowadzonej przez te jednostki działalności statutowej. Charakteryzuje się on tym, że ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tych jednostek ma być prowadzona w sposób uproszczony z zastosowaniem tylko kont zespołu 5, a w związku z tym rachunek zysków i strat jest sporządzony wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym. Ułatwia to grupowanie kosztów i ich rozliczenie, bowiem operacje są księgowane bezpośrednio na właściwe stanowisko kosztów (konta zespołu 5), a jeśli zachodzi potrzeba rozliczania kosztów w czasie – na przyszłe okresy sprawozdawcze, to również poniesione koszty księguje się bezpośrednio na konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, z którego w następnych okresach sprawozdawczych przenosi się na właściwe stanowiska kosztów - konta w zespole 5 - część kosztów przypadającą na dany okres sprawozdawczy. Zaletą tego rozwiązania księgowego jest zwłaszcza to, że nie zachodzi konieczność sprawdzania prawidłowości rozliczenia kosztów w tzw. kręgu zamkniętym (księgowanych na kontach zespołów 4, 5 i 6), a ponadto daje możliwość rozliczania kosztów na zapasy produktów gotowych i odrębnie na produkty sprzedane z zastosowaniem konta 580 „Rozliczenie kosztów działalności”.

Ogólnie rzecz biorąc, zmniejsza to w sposób znaczny pracochłonność komórki księgowej, a zarazem stwarza możliwość rozliczenia kosztów na różne odmiany działalności gospodarczej prowadzone przez spółdzielnie, dla których jest przeznaczony wymieniony Wzorcowy Plan Kont.

Dla tych spółdzielni, które z różnych względów nadal stosują księgowania z zastosowaniem kont zespołu 4, opracowano dodatek (aneks) do Wzorcowego Planu Kont uwzględniającego ewidencję i rozliczanie kosztów działalności gospodarczej spółdzielni z zastosowaniem kont zespołu 4.

Publikację można nabyć w oddziałach okręgowych KZRS oraz regionalnych związkach rewizyjnych spółdzielni „SCh”.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: