KONTAKT:
KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30

Koordynator projektu
„Polska wołowina wraca na stoły”

Joanna Biała
Krystyna Chojnowska

Polska wołowina wraca na stołyOpis zadania - projektu promocyjnego.

Krajowy Związek Rewizyjny  Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od dobrych kilku lat prowadzi projekty promocyjne, dofinansowane z Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,  skierowane do spółdzielni „SCh”;  zapraszane są także  spółdzielnie  Społem i  Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne.   Do uczestnictwa w projektach zapraszane były również  inne organizacje np. Koła Gospodyń Wiejskich i Izby Rolnicze.  W 2017 roku do realizowanego zadania, eksperymentalnie, zaproszono młodzież szkół rolniczych. Odbyło się    seminarium  z udziałem  młodzieży i opiekunów, pozytywnie ocenione przez młodzież i nauczycieli. To dobre przyjęcie powyższej inicjatywy skłoniło Związek do kontynuowania współpracy ze szkołami rolniczymi. Dzięki przychylności Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, która pozytywnie zaopiniowała nowy wniosek
o dofinansowanie – jeszcze w bieżącym roku, odbędą się dwa następne seminaria z udziałem młodzieży rolniczej.
Celem zadania ogólnie jest  podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości odżywczych i znaczenia wołowiny  w prawidłowym odżywianiu człowieka oraz  pokazanie różnorodnych zastosowań wołowiny  w kuchni i gastronomi.  Spożycie mięsa wołowego  jest obecnie  najniższe od wielu lat. Tymczasem rynek wołowiny w Polsce, po okresie zastoju, trwale  się rozwija,  zwiększa się zainteresowanie hodowlą i  chowem  opasów, opracowano system jakości wołowiny QMP, takie mięso jest już w sklepach. Słowem - rynek wołowiny budowany jest prawie  od nowa, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i  wg europejskich standardów co do jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego, powtarzalności  poszczególnych partii mięsa itp..
Pogląd KZRS „SCh”  na tę sytuację pochodzi z   innego punktu widzenia i ukształtowały go  opinie  klientów i konsumentów oraz sprzedawców w spółdzielczych placówkach handlowych. Wynika z nich  że  w powszechnym odczuciu  pokutują stare opinie - że mięso wołowe to produkt trudny, zawodny i  drogi.  Sprzedawcy nie mają wystarczającej wiedzy aby o walorach wołowiny dyskutować z nabywcami, klienci, z powodu zawodności wołowiny sięgają np. po drób. Do wahań  klientów przyczynia się przekaz części mediów że mięso czerwone jest niezdrowe i tuczące.
W KZRS „SCh”   udział we wspomnianej wyżej promocji wołowiny opierano więc  na budowaniu rzetelnej wiedzy o wołowinie, jej zaletach i znaczeniu w odżywianiu, programach wsparcia systemów mięs jakościowych itp.  

          Realizując programy promocyjne szczególnie zależało nam na wzmacnianiu  wiedzy o wołowinie wśród sprzedawców, aby potem mogli swobodnie rozmawiać na temat wołowiny z klientami – seminaria dla tej grupy zawodowej cieszyły się dużym zainteresowaniem w spółdzielniach „SCh”
i Społem.
Niniejsze zadanie dotyczyło będzie  wiedzy o wołowinie w środowisku młodzieży szkół rolniczych. Młodzież ta  to w najbliższej przyszłości potencjalni producenci  i przetwórcy wołowiny; część z nich szczególnie osób klas o profilu gastronomicznym, będzie wprost kreowała opinię konsumentów o  jakości  tego co klient otrzyma na talerzu.  Obecnie ta młodzież `nie posiada szerszego oglądu rynku wołowiny z przyczyn także obiektywnych - ten rynek rośnie i  buduje się  od nowa na naszych oczach. Poszerzenie wiedzy młodzieży szkół rolniczych o współczesne  metody produkcji wołowiny,  jej przetwarzania, przechowywania i pakowania, wiedzę o udziale mięsa wołowego w prawidłowym odżywianiu, czy trening umiejętności marketingowych w zakresie sprzedaży wołowiny  ze wszech  miar przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku mięsa wołowego w społecznej świadomości.

Zadanie będzie składało się z następujących działań:
- Dwóch seminariów dla młodzieży szkół rolniczych, z częścią wykładową i zajęciami warsztatowymi,
- Innych działań promocyjnych.

Organizowanie  i przebieg seminariów wyglądało  będzie następująco:
- wyłonienie szkół do uczestnictwa w projekcie,
- współpraca z wychowawcami i opiekunami młodzieży nt. organizacji  przyjazdów  do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRS „SCh” gdzie będą odbywały się seminaria,
- opracowanie programu seminariów  oraz dobór wykładowców i trenerów,
- opracowanie planu ewaluacji zadania, jej przeprowadzenie  i upowszechnianie  efektów.

Na seminaria zostanie zaproszona młodzież szkół rolniczych z woj. Mazowieckiego oraz Podlaskiego   ( zaplecze produkcji wołowiny, stosunkowo bliski dojazd). W większości będą to szkoły rolnicze podległe MRiRW. Planowane są dwa seminaria po 50 osób każde. Seminaria będą trwały po trzy dni, ich tematyka będzie składała się z następujących bloków tematycznych:
- wiedza o wołowinie – jej produkcji, przetwórstwie , bezpieczeństwie oraz znaczeniu w prawidłowym odżywianiu;
- aktualności z rynku wołowiny  na świecie, UE i w Polsce,
- wsparcie produkcji dobrej jakości wołowiny, małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny,              
- zajęcia  warsztatowe pod hasłem:   wołowina w kuchni, przetwórstwie i gastronomi – zajęcia w kuchni oraz spotkanie z przedstawicielami małej firmy zajmującej się przetwórstwem wołowiny.
Seminaria planowane są  w październiku i listopadzie br. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Opracowanie:
Krystyna Chojnowska
602 535 505
Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.