Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

jest organizacją samorządową – dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni, której podstawowym celem jest pomoc i ułatwianie spółdzielniom realizacji ich zadań statutowych oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji.

Związek powstał w 1992 r. w drodze suwerennego aktu założycielskiego podpisanego przez 72 przedstawicieli spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Obecnie zrzesza ponad 900 spółdzielni.

Do zadań Krajowego Związku należy głównie:

reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec władz administracyjnych i samorządowych,
prowadzenie na rzecz spółdzielni działalności instruktażowo- doradczej, szkoleniowej, wydawniczej itp.,
przeprowadzanie ustawowej lustracji spółdzielni, tj. kontroli w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.

Krajowy Związek prowadzi swoją działalność poprzez jednostki funkcjonalne w Warszawie, 15 oddziałów okręgowych na terenie całego kraju oraz Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Warszawie-Miedzeszynie. Związek zatrudnia ok. 90 osób, z których znaczna część legitymuje się uprawnieniami lustracyjnymi, jest biegłymi rewidentami lub doradcami podatkowymi, posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych itp. Krajowy Związek jako firma jest wpisany na listę biegłych rewidentów i posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w spółdzielniach.

Związek wydaje własne pismo - miesięcznik „Rolnik Spółdzielca” oraz Biuletyn KZRS, w którym zamieszczane są komentarze i omówienia zmian unormowań prawnych dotyczących problematyki występującej w bieżącej działalności spółdzielni, odpowiedzi i wyjaśnienia na zgłoszone pytania i wątpliwości dotyczące bardziej złożonych spraw z zakresu: ewidencji księgowej operacji gospodarczo-finansowych, rozliczeń z budżetem, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa spółdzielczego, ubezpieczeń społecznych, ochrony mienia itp. oraz komunikaty, oferty, ogłoszenia dotyczących wydawanych publikacji, organizowanych szkoleń, ofert handlowych itp.

Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Trendmaker - Kraków, Chrzanów -  agencja interaktywna, strony www, projektowanie serwisów internetowych
gfx: