Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.


KZRS “SCh” działając w ramach działalności statutowej przygotowuje we własnym zakresie i wydaje różnego rodzaju opracowania i poradniki, uwzględniając problemy oraz wnioski otrzymywane ze współpracujących z nim spółdzielni oraz innych podmiotów prowadzących działalność o zbliżonym profilu. W okresie 23 lat od czasu rozpoczęcia przez Związek działalności statutowej wydano ponad 130 pozycji omawiających problematykę dotyczącą m.in. rozliczeń z budżetem, prawa podatkowego, rachunkowości, organizacji i zarządzania, prawa spółdzielczego, ochrony środowiska itp. Poszczególne poradniki są opracowywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, a także posiadające wieloletnie praktyczne doświadczenie z uwagi na staż pracy w spółdzielczości.

Istotną zaletą poszczególnych pozycji jest ich przystępne opracowanie, uwzględniające potrzeby nabywcy, a także poprawność merytoryczna – nieodzowna przy tworzeniu tego rodzaju poradników oraz zsynchronizowanie wydania z czasem ukazania się /opublikowania/ określonych unormowań prawnych, dotyczących prezentowanej problematyki. Jednakże częste nowelizacje unormowań prawnych powodują, że w okresie 2-3 lat opracowania te ulegną częściowej dezaktualizacji i wymagają ponownego przygotowania.


Aktualnie z posiadanych na stanie opracowań proponujemy do nabycia

„Rozliczenia wybranych zobowiązań spółdzielni wobec budżetu za 2015 r.” - Publikacja przedstawia zasady rozliczeń poszczególnych zobowiązań podatkowych na podstawie obowiązujących unormowań prawnych oraz dostępnych interpretacji i wyjaśnień kompetentnych instytucji w odniesieniu do spraw bardziej złożonych, wzbudzających wątpliwości podatników.
„Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia- 2015 r.” - Publikacja zawiera zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek spółdzielczych.
„Tryb tworzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach spółdzielczych” - Publikacja zawiera wskazówki, przykłady pomocne dla opracowania polityki rachunkowości w spółdzielni.
„Nowelizacja ustawy o rachunkowości – 2015 r.” Publikacja zawiera omówienie zmian ustawy o rachunkowości wprowadzonych ustawą z dnia 23.07.2015 r.
„Wzorcowy Plan Kont Spółdzielni" - zawiera rozwiązania dostosowane do specyfiki prowadzonej przez spółdzielnie działalności statutowej. Charakteryzuje się on tym, że ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tych jednostek ma być prowadzona w sposób uproszczony z zastosowaniem tylko kont zespołu 5, a w związku z tym rachunek zysków i strat jest sporządzony wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym.
"Przykładowe dokumenty organizacyjne do stosowania w spółdzielniach" - Poradnik zawiera w swej treści m.in. zasady (politykę) rachunkowości, instrukcję sporządzania i wewnętrznym obiegu dokumentów (z uwzględnieniem wyodrębnionych działalności spółdzielni), instrukcję gospodarki kasowej, instrukcję kontroli druków ścisłego zarachowania, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin gospodarki środkami ZFŚS.;
“Książka obiektu budowlanego” - opracowany profesjonalnie formularz, przewidziany ustawą – Prawo budowlane do założenia dla każdego obiektu, dla każdej budowli, ze szczegółowym opisem wypełniania;
“Proces likwidacji spółdzielni – Poradnik likwidatora” - Poradnik w sposób przystępny prezentuje proces likwidacji spółdzielni. Publikacja ma ułatwić likwidatorom prawidłowe przeprowadzenie procesu likwidacji spółdzielni.;

Należy zaakcentować, że wymienione poradniki – niezależnie od przystępności opracowania, poprawności treści pod względem merytorycznym – charakteryzują się stosunkowo niskimi cenami jednostkowymi.

Wymienione poradniki można nabywać w Oddziałach Okręgowych lub bezpośrednio w Zespole Lustracji i Instruktażu KZRS „SCh.” - 00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30.


Copyright © 2007 KZRS. Wszelkie prawa zastrzeżone.