O nas

01

Statut KZRS

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Warszawie – tekst jednolity

02

Nasza misja

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
jest organizacją samorządową – dobrowolnym zrzeszeniem spółdzielni, której podstawowym celem jest pomoc i ułatwianie spółdzielniom realizacji ich zadań statutowych oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji.

Związek powstał w 1992 r. w drodze suwerennego aktu założycielskiego podpisanego przez 72 przedstawicieli spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Obecnie zrzesza blisko 600 spółdzielni.

Do zadań KZRS SCH należy głównie:

reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec władz administracyjnych i samorządowych,
prowadzenie na rzecz spółdzielni działalności instruktażowo- doradczej, szkoleniowej, wydawniczej itp.
przeprowadzanie ustawowej lustracji spółdzielni, tj. kontroli w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.

KZRS SCH prowadzi swoją działalność poprzez jednostki funkcjonalne w Warszawie, 13 oddziałów okręgowych na terenie całego kraju oraz Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Warszawie-Miedzeszynie. Związek zatrudnia ponad 50 osób, z których znaczna część legitymuje się uprawnieniami lustracyjnymi, jest biegłymi rewidentami, posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.

Związek wydaje własne pismo – miesięcznik „Rolnik Spółdzielca” oraz Biuletyn KZRS, w którym zamieszczane są komentarze i omówienia zmian unormowań prawnych dotyczących problematyki występującej w bieżącej działalności spółdzielni, odpowiedzi i wyjaśnienia na zgłoszone pytania i wątpliwości dotyczące bardziej złożonych spraw z zakresu: ewidencji księgowej operacji gospodarczo-finansowych, rozliczeń z budżetem, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa spółdzielczego, ubezpieczeń społecznych, ochrony mienia itp. oraz komunikaty, oferty, ogłoszenia dotyczące wydawanych publikacji, organizowanych szkoleń, ofert handlowych itp.

03

Spółdzielczość

Spółdzielczość „Samopomoc Chłopska”

Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” to dzisiaj ponad 1100 jednostek działających głównie na wsiach i w małych miastach, których podstawowym zadaniem jest zaopatrzenie miejscowej ludności w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne w codziennej działalności oraz służące rozwojowi produkcji rolnej. Roczna wartość obrotów towarowych spółdzielczości „SCh” przekracza 50 mld. zł. Spółdzielnie zrzeszają ponad 400 tys. członków i zatrudniają 45 tyś. pracowników.

Spółdzielnie „SCh” dysponują szeroką siecią handlową i dystrybucyjną na terenie całego kraju: ponad 4 tys. sklepów spożywczych i przemysłowych, ok. 400 baz obrotu art. masowymi (np. węglem, materiałami budowlanymi, nawozami sztucznymi itp.) i punktami skupu art. rolniczych, ponad 100 hurtowniami art. spożywczo-przemysłowych i blisko 320 zakładów produkcyjnych (piekarni, ciastkarni, masarni, ubojni, rozlewni wód i napojów, mieszalni pasz i innych zakładów przetwórstwa żywności). Obiekty gospodarcze spółdzielni są stale unowocześniane i przystosowywane do wysokich wymagań klientów oraz standardów UE. Wdrażany jest system HACCP i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

04

Zarząd

Prezes Zarządu:
Aneta Jolanta Englot

Członek Zarządu:
Andrzej Anulewicz

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie

Adres:
ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa

tel. +48 (022) 826-41-26

Nadzór nad działalnością KZRS SCH sprawuje 13 osobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczy Marek Kowalski.

05

Odznaka "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego"

e9a430481e

Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”

Regulaminy odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” nadawanej przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Odznaka nadawana jest podmiotom prawnym działającym na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, Organ nadający odznakę może podjąć decyzję o jej nadaniu innym podmiotom, a w szczególności współdziałającym z organizacjami spółdzielczymi i przyczyniającym się do rozwoju spółdzielczości.

Odznakę może również otrzymać osoba:

  • członek statutowego organu samorządu organizacji spółdzielczej, który aktywnie pracuje w tym organie lub członek organizacji spółdzielczej aktywnie pracujący na rzecz tej organizacji przez okres nie krótszy niż 8 lat
  • pracownik organizacji spółdzielczej zatrudniony w niej co najmniej 10 lat
  • emerytowany pracownik będący członkiem organizacji spółdzielczej lub w wyjątkowych przypadkach, szczególnie uzasadnionych, inna osoba działająca na rzecz organizacji spółdzielczej

Pełne teksty regulaminów oraz wniosek do pobrania po lewej.

06

Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska"

znaczek_zasluzony

Regulamin nadania oraz wniosek o nadanie odznaki Zasłużony dla Spółdzielczości  „Samopomoc Chłopska”

Odznakę nadaje się :

  1. działaczom spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” wyróżniającym się w działalności samorządowej i legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem działalności w organach samorządowych
  2. pracownikom jednostek organizacyjnych spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” legitymującym się co najmniej 10-letnim stażem pracy w tych jednostkach za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej
  3. osobom spoza spółdzielczości „S.Ch.” oraz instytucjom i organizacjom, które wniosły szczególny wkład w jej rozwój.

Pełne teksty regulaminów oraz wniosek do pobrania po lewej.