Oferta

01

Usługi instruktażowe

Świadczymy usługi instruktażu i pomocy członkom oraz współpracującym ze Związkiem jednostkom w zakresie:


zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz wdrażania nowych rozwiązań w związku z nowelizacjami przepisów o rachunkowości i podatkowych,
rozliczeń z budżetem,  zobowiązań podatkowych, a w szczególności: podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości,
naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczeń świadczeń z tego tytułu,
sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,
ochrony mienia, z uwzględnieniem zasad jego powierzania i inwentaryzacji,
prawidłowości dokumentowania operacji sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
popularyzacji i wyjaśniania bardziej złożonej problematyki z zakresu prawa spółdzielczego, prawa pracy, prawa gospodarczego,
regulowania stanu prawnego posiadanych nieruchomości oraz  zagospodarowania posiadanego, a niewykorzystywanego majątku,
windykacji należności z różnych tytułów.

Ostatnia nowelizacja Prawa spółdzielczego zwiększa nadzór lustracyjny nad spółdzielniami ze strony związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zgodnie z § 1 art. 91 każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji – corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

Lustracja dokonuje oceny działalności spółdzielni pod kątem:

 

  • legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych
  • gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
  • rzetelności, tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 93

§ 1 – z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.

§ 1a – na podstawie protokołu z lustracji opracowuje się wnioski polustracyjne, które przekazuje się zarządowi i radzie nadzorczej.

§ 1b – zarząd spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

03

Pozyskanie środków UE

Informujemy, że w ramach struktur Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRS „SCh” w Warszawie- Miedzeszynie rozpoczął pracę Zespół d/s Promocji. Zadaniem Zespołu będzie organizowanie współpracy ze zrzeszonymi spółdzielniami, celem korzystania z funduszy strukturalnych UE i tworzenia wspólnych promocji i przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych.


Istotą pracy Zespołu będzie współpraca ze Spółdzielniami zrzeszonymi w naszym Związku, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy Spółdzielniom w korzystaniu z funduszy strukturalnych i promocji. Jesteśmy otwarci na zaproszenia na spotkania organizowane w Oddziałach KZRS „SCh” celem zaprezentowania podstawowych informacji na w/w temat.

 

Adresy do kontaktu: [email protected] lub telefon (022) 872-00-31 lub 32 i (022) 872-06-80. Adres do korespondencji listowej: Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne 04-867 Warszawa ul. Odrębna 4.

04

Publikacje

KZRS “SCh” działając w ramach działalności statutowej przygotowuje we własnym zakresie i wydaje różnego rodzaju opracowania i poradniki, uwzględniając problemy oraz wnioski otrzymywane ze współpracujących z nim spółdzielni oraz innych podmiotów prowadzących działalność o zbliżonym profilu. W okresie 29 lat od czasu rozpoczęcia przez Związek działalności statutowej wydano ponad 140 pozycji omawiających problematykę dotyczącą m.in. rozliczeń z budżetem, prawa podatkowego, rachunkowości, organizacji i zarządzania, prawa spółdzielczego, ochrony środowiska itp. Poszczególne poradniki są opracowywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, a także posiadające wieloletnie praktyczne doświadczenie z uwagi na staż pracy w spółdzielczości.

Istotną zaletą poszczególnych pozycji jest ich przystępne opracowanie, uwzględniające potrzeby nabywcy, a także poprawność merytoryczna – nieodzowna przy tworzeniu tego rodzaju poradników oraz zsynchronizowanie wydania z czasem ukazania się /opublikowania/ określonych unormowań prawnych, dotyczących prezentowanej problematyki. Jednak częste nowelizacje unormowań prawnych powodują, że w okresie 2-3 lat opracowania te ulegną częściowej dezaktualizacji i wymagają ponownego przygotowania.


Aktualnie z posiadanych na stanie opracowań proponujemy do nabycia

„Wzorcowy Plan Kont Spółdzielni” – zawiera rozwiązania dostosowane do specyfiki prowadzonej przez spółdzielnie działalności statutowej. Charakteryzuje się on tym, że ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tych jednostek ma być prowadzona w sposób uproszczony z zastosowaniem tylko kont zespołu 5, a w związku z tym rachunek zysków i strat jest sporządzony wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym.
“Książka obiektu budowlanego” – opracowany profesjonalnie formularz, przewidziany ustawą Prawo budowlane do założenia dla każdego obiektu, dla każdej budowli, ze szczegółowym opisem wypełniania;
 


Należy zaakcentować, że wymienione poradniki – niezależnie od przystępności opracowania, poprawności treści pod względem merytorycznym – charakteryzują się stosunkowo niskimi cenami jednostkowymi.

Wymienione poradniki można nabywać w Oddziałach Okręgowych lub bezpośrednio w Zespole Lustracji i Instruktażu KZRS „SCh.” – 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30.

05

Rolnik Spółdzielca

Rolnik Spółdzielca będzie jubilatem (74-latkiem!)

“Rolnik Spółdzielca” jest pismem z tradycjami – jego pierwsze numery ukazały się w 1948 roku. Od tego czasu pismo ukazuje się nieprzerwanie w barwnej, kolorowej szacie graficznej.

Na łamach “Rolnika Spółdzielcy” publikowane są reportaże z gminnych spółdzielni, informacje o pracach, dokonaniach i zamierzeniach KZRS “SCH”, relacje ze spotkań spółdzielców, informacje i porady prawne. Drukowane są rozmowy z politykami, zwłaszcza tymi, którzy w sposób obiektywny oceniają długoletni dorobek spółdzielczości i widzą dla niego ogromne szanse w przyszłości.

Pismo, obecnie wydawane jako miesięcznik, w każdym numerze drukuje materiały takie jak temat marketingu, przedstawia najnowsze trendy, uczy jak pozyskiwać klienta,aby codziennie odwiedzał on sklepy spółdzielcze.

“Rolnik Spółdzielca” niejednokrotnie w ciągu ponad 70-letniej swojej historii występował w obronie spółdzielczości. W artykułach i reportażach przedstawiany jest rzeczywisty obraz wsi, bez upiększeń, chęci przypodobania się rządzącym. Pismo często występowało w obronie małych gospodarstw rolnych, które są ostoją polskości, zapewniają skromne warunki życia dla tych, dla których nie ma warunków do godnego życia w niepodległej Rzeczypospolitej. Poprzez publikację artykułów o tematyce rolnej, porad z zakresu agrobiznesu, przykładów godnych naśladowania – dodajemy chęci do wytrwania, do przetrwania najtrudniejszych lat. Nadal jako redakcja uważamy, że chłopi polscy, ci, którzy zgodnie z kościuszkowskim zawołaniem “żywią i bronią”, powinni być należycie doceniani przez rządzących. Rolnicy to klienci spółdzielczych placówek. Jeśli oni będą rozwijać swoje gospodarstwa, wówczas rozwijała się będzie spółdzielczość.

Wzorem wielu Spółdzielni, pożądanym jest aby każdy członek Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymywał „Rolnika Spółdzielcę”.

Zachęcamy do czytania i prenumeraty oraz zamieszczania ogłoszeń.

Cena 1 egz. 7,56 zł (w tym 8% VAT). Roczna prenumerata 1 egzemplarza to jedynie 90,72 zł ( w tym 8 % VAT). Ceny ogłoszeń – do uzgodnienia.