Aktualności

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zgodnie z postanowieniami § 10 statutu oraz uchwałą nr 6/2024 Rady Nadzorczej z dnia 09.04.2024 r.  informuje  o zwołanych na przełomie kwietnia-maja 2024 r. zebraniach członków

Rejonizacja oraz terminy ujęte zostały w pliku do pobrania.

Zawiadomienia na poszczególne zebrania członków z materiałami przesłane zostaną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 4 statutu na co najmniej 10 dni przed terminem jego odbycia.

Przypominany, że spółdzielnie zrzeszone winne dokonać wyboru uchwałą Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli)  przedstawiciela do udziału w zebraniu członków.

 

Termin Zjazdu Delegatów zaplanowany został na 16-17.09.2024 r.

SZKOLENIE
Środki trwałe w spółdzielni
17.04.2024 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh” zaprasza na szkolenie dotyczące praktycznego zarządzania majątkiem trwałym oraz wartościami niematerialnymi spółdzielni.

Celem szkolenia  jest uzyskanie wiedzy na temat środków trwałych i zagadnień z nimi związanych, co umożliwi sprawne poruszanie się w tej tematyce oraz pozwoli na samodzielne rozwiązywanie problemów ewidencyjnych związanych z majątkiem trwałym spółdzielni.

Szczegóły szkolenia :

Termin:  17 kwietnia 2024 r. w godz. 09:00 – 14:00

Forma : online na platformie ClickMeeting

Trener:  Pan Jarosław Stankiewicz

Koszty:

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny:-20% od ceny szkolenia; cena po rabacie: 320 zł brutto/os.
 • pakiet złoty:- 40 % od ceny szkolenia, cena po rabacie: 240 zł brutto/os.
 • pakiet platynowy:- 60 % od ceny szkolenia, cena po rabacie: 160 zł brutto/os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 400 zł brutto/os.
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 15.04.2024 r.

SZKOLENIE
Praktyczny aspekt zmian
w prawie pracy
11.04.2024 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh” zaprasza na szkolenie „Praktyczny aspekt zmian w prawie pracy”.

Celem szkolenia  jest przedstawienie kluczowych zagadnień, które w ostatnim czasie uległy zmianie w Kodeksie pracy. Trener zwróci uwagę na praktyczne problemy związane ze stosowaniem nowych regulacji oraz zaprezentuje praktykę PIP w tym zakresie. Dodatkowym atutem szkolenia będzie pozyskanie przydatnych wzorów dokumentów. Szkolenie będzie również okazją do rozwiania wątpliwości związanych ze zmianami w Kodeksie pracy i zaprezentowania wyjaśnień MRPiPS oraz PIP.

Szkolenie poprowadzi Pan Zbigniew Zych, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych dotyczących prawa pracy.

Szczegóły szkolenia :

Termin:  11 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00

Forma : online na platformie ClickMeeting

Koszty:

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny:-20% od ceny szkolenia; cena po rabacie: 320 zł brutto/os.
 • pakiet złoty:- 40 % od ceny szkolenia, cena po rabacie: 240 zł brutto/os.
 • pakiet platynowy:- 60 % od ceny szkolenia, cena po rabacie: 160 zł brutto/os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 500 zł brutto

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 09.04.2024 r.

Relacja ze szkolenia dla pracowników działów finansowo-księgowych spółdzielni

W dniach 14-15 marca 2024 r. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zorganizował szkolenie skierowane do pracowników działów finansowo–księgowych gminnych spółdzielni.

Szkolenie odbyło się Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS SCH w Warszawie-Miedzeszynie, gdzie wszystkich uczestników przywitała Pani Aneta Englot, Prezes Zarządu KZRS SCH. W swoim wystąpieniu przedstawiła cele i program szkolenia, a także zachęciła przedstawicieli spółdzielni do zgłaszania tematyki szkoleń, aby proponowana przez Związek oferta była w pełni dostosowana do potrzeb spółdzielni.

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładów przygotowanych przez doświadczonych i cenionych trenerów. Pierwszy dzień był w całości poświęcony zagadnieniom związanym z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023, które przedstawił Pan Artur Puławski, lustrator, audytor i analityk finansowy. 

Drugiego dnia szkolenia Pani Kamila Orłowska, lustrator i prezes spółdzielni pracy omówiła proces dokumentowania operacji gospodarczych, archiwizacji dokumentów księgowych oraz zasady opisywania dokumentów księgowych.

Szkolenie było wspaniałą okazją do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz inspirujących dyskusji w gronie praktyków.


Informacja o naborze

KURS NA UPRAWNIENIA
LUSTRACYJNE

KZRS SCH informuje o rozpoczęciu naboru na kurs specjalistyczny przygotowujący do zdobycia uprawnień lustratora.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

Kandydaci na lustratorów muszą spełniać kryteria określone w uchwale nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r.  tj.:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub
  w spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć. Osoby bez stażu w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym obowiązane są  legitymować się wykształceniem wyższym. Kurs specjalistyczny dla tej grupy osób obejmuje co najmniej 150 godzin zajęć.
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za wykroczenia karno-skarbowe.
 4. Odbyć szkolenie specjalistyczne i zdać egzamin z wynikiem pozytywnym.
 5. Swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji lustratora.

FORMUŁA:

Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym. Teoria będzie realizowana podczas zajęć online, natomiast warsztaty praktyczne będą miały miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS, ul. Odrębna 4, w Warszawie z możliwością skorzystania
z zakwaterowania:

 

I sesja – online                 

II sesja– online                    

III sesja– online                  

IV sesja– stacjonarnie      

Kurs 150-godzinny obejmuje sesje I-IV, kurs 90-godzinny obejmuje sesje od II-IV.

Kurs zakończy się egzaminem, który składać się będzie z części pisemnej (test) i ustnej.

 

OPŁATY

 1. Kurs 90- godzinny: 2500 zł brutto
 2. Kurs 150- godzinny: 4000 zł brutto (kurs realizowany przy min. sześciu zgłoszeniach)
 3. Egzamin – opłata w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
  w danym roku
 4. Legitymacja – 50 zł brutto

TERMIN

Termin rozpoczęcia kursu został zaplanowany na drugą połowę bieżącego roku.
O szczegółowych datach będziemy informować w oddzielnych ogłoszeniach, gdy zostanie zebrana dostateczna ilość osób do zorganizowania kursu.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń KZRS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected] do 31 maja 2024 r.

"Warszawa jest kobietą" - zapraszamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet
8 marca 2024 r. godz. 18.30

SZKOLENIE
Przygotowanie spółdzielni do Walnego Zgromadzenia
19.03.2024 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowania spółdzielni do Walnego Zgromadzenia.

Szkolenie odbędzie się 19 marca 2024 r., godz. 10.00-14.00, w formie online

Zakres szkolenia:

1. Charakterystyka Walnego Zgromadzenia w spółdzielni

2. Ustawa Prawo Spółdzielcze i przepisy dotyczące Walnych Zgromadzeń

3. Dokumentacja i przygotowanie do Walnego Zgromadzenia w spółdzielni

4. Procedury i organizacja Walnego Zgromadzenia

5. Komunikacja i negocjacje na Walnym Zgromadzeniu w spółdzielni

6. Prawne aspekty Walnych Zgromadzeń

7. Ćwiczenia praktyczne i studia przypadków

Szkolenie poprowadzi Pani Kamila Orłowska.

KOSZTY :

1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400,00 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto/os.
 • pakiet złoty: szkolenie bezpłatne
 • pakiet platynowy: szkolenie bezpłatne

2. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto/os.
3. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 18.03.2024 r.

BEZPŁATNE SZKOLENIE
"Szansa na rozwój i tańszy prąd"
w dniu 28 lutego 2024 r.

KZRS SCH zaprasza na bezpłatne szkolenie, które przybliży korzyści związane z zakładaniem spółdzielni energetycznych oraz wskaże ewentualne możliwości rozszerzenia obecnych przedmiotów działalności istniejących Gminnych Spółdzielni.

Przy rosnących cenach prądu poszukiwanie praktycznych i przyszłościowych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do :

 • oszczędności i stabilności finansowej: niższe rachunki za prąd, projekt wieloletni zapewnia stabilność i przewidywalność kosztów w obliczu rosnących cen energii elektrycznej;
 • bezpieczeństwa energetycznego: wykorzystując lokalne zasoby i sieć zwiększa się niezależność i bezpieczeństwo energetyczne okolicy; to gwarancja dostaw i mniejsza zależność od dostawców zewnętrznych;
 • korzyści dla lokalnej społeczności i biznesu: lokalne firmy, sklepy czy piekarnie mogą znacznie obniżyć wydatki na energię; tereny, na których działają spółdzielnie energetyczne są atrakcyjniejsze dla inwestorów.

Szkolenie, organizowane we współpracy ze Spółdzielnią PZL, nie stanowi oferty marketingowej, ale ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do ewentualnego rozszerzania działalności lub zakładania i zarządzania spółdzielniami energetycznymi.

Termin szkolenia: 28 lutego 2024 r., godz. 10:00-14:00

Forma: online, platforma ClickMeeting

Zakres szkolenia:

 1. Idea spółdzielni energetycznych
 2. Korzyści dla społeczności wiejskich
 3. Podstawy uregulowań prawnych oraz kluczowe przepisy prawne
 4. Aspekty techniczne i proces inwestycyjny
 5. Planowanie przestrzenne  i uwarunkowania inwestycyjne z uwzględnieniem fotowoltaiki
 6. Główne źródła finansowania
 7. Przykłady realizacji spółdzielni energetycznych
 8. Doświadczenia gmin w zakładaniu spółdzielni

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected] w terminie do 26 lutego 2024 r.

                                                                                                                                       

SZKOLENIE w dniu 6 lutego 2024 r.
"Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzenia na listach płac"

KZRS SCH zaprasza na szkolenie „Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Termin szkolenia: 6 luty 2024 r., godz. 9:00-13:00

Forma: online, platforma ClickMeeting

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników.  Zdobędą i utrwalą wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także otrzymają praktyczne wskazówki i przykłady prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Smulczyk, od 24 lat czynny główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki.

Koszty szkolenia :

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto /os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected] w terminie do 5 lutego 2024 r.

KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

                                                                                                                                               

Szkolenie uzupełniające
dla lustratorów
w dniach 7-8 lutego 2024 r.

KZRS SCH zaprasza w dniach 7-8 lutego 2024 r. na 15-godzinne szkolenie uzupełniające dla lustratorów spełniające kryteria określone w § 5 uchwały nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie ClickMeeting.
Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu online to: stabilny dostęp do Internetu; podłączone głośniki lub włączona głośność w komputerze. Zgłoszony uczestnik otrzyma w wiadomości mailowej informację o sposobie logowania do systemu.

Koszt szkolenia wynosi 400 zł brutto od osoby.
Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać  e-mailem na adres: [email protected] w terminie do 05.02.2024 r.

Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy KZRS nr: 24 9291 0001 0200 5834 2000 0010 z dopiskiem „szkolenie uzupełniające” w terminie do 05.02.2024 r.

KZRS zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

                                                                                                                                               

Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców z Polski i Niemiec

14 listopada 2023r. w Świetlicy Wolności w Warszawie odbyło się spotkanie Warszawskiej Izby Gospodarczej z przedstawicielami Rady Gospodarczej Niemiec.  

W spotkaniu wzięła udział Pani Aneta Englot, Prezes Zarządu KZRS SCH.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o możliwości i regułach współpracy oraz o skutkach wyników wyborów parlamentarnych na polsko-niemiecką współpracę gospodarczą.

Czytaj więcej

25/06/2023

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

 

Dnia 21 czerwca 2023r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”. Wydarzenie było kontynuacją inicjatywy rozmów pomiędzy wieloma środowiskami na rzecz wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce
1 grudnia 2022r. i cieszyło się ogromną popularnością.

Celem niniejszego wydarzenia było ukazanie szerokich możliwości i perspektyw zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarówno ruchowo jak i intelektualnie, przy obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych. Przedstawiono również dobre praktyki oraz programy szkoleniowe, które stanowią przygotowanie dla osób
z niepełnosprawnościami do pracy zawodowej, a także integrują pracodawców i przyszłych pracowników.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” miał przyjemność objąć to niezwykłe wydarzenie patronatem honorowym. Z ramienia Krajowego Związku, udział w spotkaniu wzięła Pani Prezes Aneta Englot. Ponadto, udział w evencie wzięli także inni przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz wiele różnych środowisk przedsiębiorców.

Całość wydarzenia poprowadził znany na całą Polskę Pan Jarosław Kret. Uczestnicy wysłuchali wykładów na wiele tematów, w tym: roli osób niepełnosprawnych na rynku pracy
i wsparciu organizacji pozarządowych, perspektywie pracodawców w związku z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, roli wsparcia systemowego, a także o wyzwaniach i potrzebach niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Spotkanie zwieńczone było uroczystym podpisaniem porozumienia partnerskiego
w sprawie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dokument podpisali przedstawiciele Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” oraz CSI Projekty. Współpraca ma opierać się na promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, odpowiednim przygotowaniu i szkoleniu pracowników, a również pośrednictwie w ich zatrudnianiu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli okazję dyskutować i skomentować poruszone tematy, ale również podzielić się wzajemnie doświadczeniem oraz refleksjami
w temacie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie wyraża ogromne zadowolenie z faktu, iż przyczynia się do tworzenia lepszego jutra dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

 

Dnia 20 czerwca 2023r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli minister rolnictwa i rozwoju wsi – Robert Telus oraz sekretarz stanu Rafał Romanowski, a także reprezentanci polskich sieci sklepów spożywczych. Nadrzędnym tematem tego wydarzenia była potrzeba wsparcia tych sieci.

Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Aneta Englot również miała okazję uczestniczyć w tym spotkaniu jako reprezentantka marki własnej Krajowego Związku jakimi są sklepy Gminnych Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej”
w całej Polsce.

Podczas spotkania, środowiska polskich sieci sklepów spożywczych podkreślały, że ich sytuacja jest trudna w związku z dominacją na polskim rynku zagranicznych sieci i dyskontów. Minister RiRW wysłuchał więc pomysłów dotyczących wsparcia, którego może udzielić resort rolnictwa. Pierwszym z pomysłów przedstawionych przez reprezentantów sieci polskich sklepów spożywczych było stworzenie wspólnej platformy sprzedaży produktów on-line. Podkreślono też fakt, że aktualnie trwają testy takich platform, a ich wyniki są naprawdę obiecujące. Jako kolejny sposób dotyczący wsparcia mówił o współpracy z Krajową Grupą Spożywczą. Pan Rafał Romanowski poinformował, że polskie sieci spożywcze mogą zaopatrywać się w towar od polskich producentów należących do tej Grupy. Przytoczono także temat kar finansowych nakładanych na zagraniczne dyskonty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu, zdaniem polskich spożywców, mogłoby być zaangażowanie mediów publicznych.

Niniejsze wydarzenie pobudziło potrzebę dalszych rozmów na ten jakże ważny temat. Minister Robert Talus zaproponował spółdzielcom kolejne spotkanie, na którym ponownie będą przedstawiane i omawiane kolejne możliwe rozwiązania.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

W dniu 15 czerwca 2023 roku, w Radnice Města Ostravy, miała miejsce XXIX edycja Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji. Wydarzenie miało na celu ułatwienie oraz wzbogacenie ofert kontaktów biznesowych na arenie międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym przedstawiciele ministerstw, samorządów, izb gospodarczych
i euro-regionów z Czech, Polski i Słowacji.

XXIX Spotkanie Biznesowe w Ostrawie rozpoczęło się od konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności żywieniowej i infrastruktury krytycznej w odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień
i podzielić się własnymi spostrzeżeniami w tym temacie. Na tym niezwykle ważnym spotkaniu KZRS SCH reprezentowała Prezes Zarządu – Pani Aneta Englot, która wygłosiła
15 minutowy wykład pt. „Zakres żywności w samopomocy i jej bezpieczeństwo”. Ponadto, odbyła się promocja i degustacja, podczas której swoimi wyrobami z partnerami konferencji podzieliły się dwie Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w Bogatyni oraz
w Szadku.

Kolejna część tematyczna spotkania obejmowała zakres rozważań na temat rozwiązań dla logistyki i transportu na pograniczu czesko-polskim. Uczestnicy słuchali o rozwoju transportu wodnego i dróg śródlądowych, przygotowaniach do budowy ekspresowej drogi kolejowej czy też państwowych dotacjach energetycznych w czasie kryzysu. Po oficjalnym zakończeniu konferencji, przedsiębiorcy udali się do ogrodów Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, gdzie mieli okazję odbyć spotkania B2B oraz B2G.

Pewnym jest, że uczestnictwo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na tego typu konferencjach podnosi rangę spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Co więcej, wizyta w Ostrawie przyczyniła się do nawiązania nowych relacji biznesowych i określenia wspólnych perspektyw.

05/05/2023

STANISŁAW RUTKOWSKI

 

Z przykrością informujemy, że dziś w nocy zmarł Pan Stanisław Rutkowski,

były wieloletni Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Babiak
wieloletni członek Rady Nadzorczej naszego Związku

oraz były Dyrektor Oddziału Okręgowego KZRS „SCh” w Koninie.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

Uroczystości żałobne rozpoczną się w poniedziałek 8 maja o godzinie 12:00

w Kościele Rzymskokatolickim przy Pl. Wolności w Babiaku,

po czym kondukt uda się na miejscowy cmentarz.

04/05/2023

ANTONI PIEŃKOWSKI

„Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.” – Jan Twardowski

 

Z przykrością informujemy, że dotarła do nas dzisiaj bardzo przykra wiadomość o śmierci Pana Antoniego Pieńkowskiego Redaktora Naczelnego ROLNIKA SPÓŁDZIELCY.

Rodzinie i bliskim życzymy dużo siły w zniesieniu żalu, który tylko czas może złagodzić.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

Uroczystości pożegnalne

śp. Antoniego Pieńkowskiego

odbędą się w dniu 08.05.2023 r. o godz. 14.30

w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie

07/03/2023

Koncert charytatywny

Koncert odbędzie się 10.03.2023 r. o godz. 18.30 przy ul. Kopernika 30

31/01/2023

Podziękowania

20/12/2022

Zofia Brodzisz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 12 grudnia 2022 roku odeszła Pani Zofia Brodzisz – wieloletnia Dyrektor Oddziału Ciechanów, biegły rewident i lustrator Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

10/12/2022

Podziękowania

27/11/2022

Forum Gospodarcze Foshan
25.11.2022

Warszawa, 23-11-2022 r.

 

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, Stowarzyszenia Biznes bez Granic oraz Urzędu Miasta Foshan zaprasza na  na Forum Gospodarcze Foshan – Polska, w dn. 25 listopada 2022 r. godzina 10:00 – 12:00, w  Ptak Warsaw Expo Nadarzyn k/Warszawy, Pawilon F.

Będziemy zaszczyceni udziałem przedstawicieli Spółdzielni.

Udział w tej inicjatywie to możliwość nawiązania kontaktów z miejską administracja z miasta Foshan.

Zapraszamy na spotkanie z chińskimi producentami najwyższej klasy produktów, z sektorów takich jak: AGD, meble i materiały budowlane.

Przedstawiciele firm mających swoje siedziby w Foshan High-tech Zone, strefie zaawansowanych technologii i innowacji światowej klasy, przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych.

Miasto Foshan liczy 8 mln mieszkańców, a jego produkt krajowy brutto to ok. 120 mld USD.

Jest ważnym ośrodkiem przemysłu, z którego pochodzi m.in. połowa światowej produkcji lodówek i klimatyzatorów. Produkowane są tam również meble, maszyny produkcyjne, ceramika, farmaceutyki i materiały budowlane.

Forum jest wydarzeniem towarzyszącym 12. edycji targów China Homelife Poland w dniach 24-26 listopada w Ptak Warsaw Expo.  Swoje produkty zaprezentuje ponad 500 wystawców!

Wybrane strefy targowe: elektronika, materiały budowlane, wyposażenie domu, oświetlenie, odzież i tekstylia, upominki. Wstęp wolny, parking bez opłat; istnieje też możliwość transportu autobusem z centrum Warszawy. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie www.wig.waw.pl

27/11/2022

SEiR 22.11.2022

20/11/2022

Informacja dotycząca możliwości obniżenia cen energii elektrycznej w roku 2023

Jest sposób na niższe rachunki za prąd.

            Polscy przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku chcą płacić niższe rachunki za prąd, muszą jedynie złożyć stosowne oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej. Trzeba się jednak z tym pospieszyć. Ostateczny termin na złożenie wniosku o maksymalnej cenie prądu do 785 zł za MW.

Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o tani prąd.

Celem ustawy o środkach nadzwyczajnych, uchwalonej przez rząd 27 października 2022, jest ograniczenie wysokości cen prądu i wsparcie niektórych konsumentów w 2023 roku. Polscy przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej od 1 grudnia mają możliwość skorzystania z niższych stawek energii elektrycznej. 

Maksymalna cena prądu wyniesie dla nich 785 zł za MWh pod warunkiem, że dopełnią niezbędnych formalności. Na dostarczenie oświadczenia o tanim prądzie pozostało już jednak niewiele czasu. 

Ceny prądu za 1 kWh wyniosą maksymalnie 785 zł za MWh dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i przedsiębiorców średnich w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Kim jest mikroprzedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

W dużym uproszczeniu, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Ponadto, ważne, aby jego roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro,

Kim jest mały przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

To przedsiębiorca, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników. Jeśli zaś chodzi o jego roczny obrót netto, to nie może on przekraczać równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Kim jest średni przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

Za średniego przedsiębiorcę uznaje się zaś na ogół przedsiębiorcę, który w przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników. Poza tym jego roczny obrót netto w równowartości w złotych nie mógł wynieść więcej niż 50 milionów euro.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o tanim prądzie?

Oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 w Tauronie, PGE, Enei czy u innego dostawczy energii elektrycznej. Dokumenty muszą zostać dostarczone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) albo elektronicznej (mailowo, lub przez stronę www sprzedawcy energii). 

Oświadczenie w formie elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formalności należy dopełnić do 30 listopada 2022, jeżeli chcemy cieszyć się niższymi rachunkami za prąd jeszcze w grudniu. Ogólnie wniosek możemy złożyć w dowolnej chwili, jednak wtedy tańsza energia elektryczna przysługiwać będzie nam dopiero od kolejnego miesiąca. Czyli, jeśli dostarczymy oświadczenie np. 5 grudnia, to cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od stycznia. 

Oficjalny wzór wniosku o maksymalnej cenie prądu dla przedsiębiorców udostępniony został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozporządzeniem  z dnia 10.XI.2022w r. (Dz. U. poz. 2299). 
20/11/2022

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 08-09.12.2022 r.

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 08-09.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 08-09.12.2022 r. szkoleniu „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych”

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Wczasowym KŁOS w Wiśle przy ul. Na Stoku 2.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 02.12.2022 r.

20/11/2022

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 29-30.11.2022 r.

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 29-30.11.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 29-30.11.2022 r. szkoleniu „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych”

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” przy
ul. Odrębnej 4 w Warszawie.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 25.11.2022 r.

15/11/2022

Szkolenie: „Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych (CIT/PIT) 2022/2023”

INFORMACJA O NABORZE
Szkolenie: „Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych (CIT/PIT) 2022/2023” (on-line) 01.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniu 01.12.2022 r. szkoleniu „Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych (CIT/PIT) 2022/2023” (on- line).
Szkolenie odbędzie się w formie online w godzinach od 10:00 do 15:00 z przerwami, przeprowadzi je Pan Michał Marek Kowalski.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zmiany dot. skali podatkowej i kwoty wolnej,
 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej i częściowe złagodzenie tego zakazu od lipca 2022,
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej i skutki podatkowe przy zeznaniu rocznym,
 • Zmiany dotyczące zaliczek i przepisów dot. płatników, w szczególności od 2023 roku,
 • Nowe zasady obrotu bezgotówkowego: obowiązki, terminy,
 • Regulacje dotyczące pomocy Ukrainie w tym wybrane ulgi oraz zwolnienie dot. pomocy humanitarnej,
 • Zmiany dotyczące najmu prywatnego,
 • Brak możliwości amortyzacji wybranych nieruchomości,
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania wstecz – kogo dotyczą i na jakich warunkach,
 • Wprowadzenie podatku minimalnego CIT i dalsze zmiany przepisów w tym zakresie,
 • Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia – nowe regulacje w PIT/CIT,
 • Nowe ulgi w ustawach dochodowych (m.in. na innowacyjnych pracowników, na wsparcie kultury, na działania w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów),
 • Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
 • Nowe rodzaje przychodów w podatkach dochodowych,
 • Nowe zwolnienia w CIT, w tym także modyfikacje zwolnień dot. spółdzielni socjalnych (odniesienie do przepisu zmienionego z dniem 30.10.2022 r.) oraz sygnalizacja nowego zwolnienia dot. nowej ustawy o ekonomii społecznej,
 • Elektroniczne przesyłanie ksiąg podatkowych,
 • Odwołanie stanu epidemii a ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego – różnice podatkowe,
 • Wybrane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 400,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os
 •  pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 400,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 500,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 28.11.2022 r.

 

 

10/11/2022

Szkolenie: „Zamknięcie roku 2022” (on-line) 14-15.12.2022 r.

INFORMACJA O NABORZE
Szkolenie: „Zamknięcie roku 2022” (on-line) 14-15.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 14-15.12.2022 r. szkoleniu „zamknięcie roku 2022”.
(on- line)
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 14:00.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 •  pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 30.11.2022 r.

10/11/2022

Nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne (I Kwartał 2023)

INFORMACJA O NABORZE
Nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie prowadzi nadal nabór osób chętnych na zdobycie uprawnień dla lustratorów.

• WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Uprawnienia lustracyjne może uzyskać osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne określone uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. tj.:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, staż w spółdzielni lub spółdzielczym związku rewizyjnym nie może być krótszy niż 5 lat.
  Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 90 godzin zajęć;
 2. Osoby nieposiadające wymaganego stażu o którym mowa w punkcie 1 mogą uczestniczyć w kursie, natomiast obowiązane są legitymować się wykształceniem wyższym.
  Kurs specjalistyczny dla tej grupy kandydatów obejmuje co najmniej 150 godzin;
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe;

• ZAŁOŻENIA KURSU

 1. Termin i lokalizacja:
  Kurs odbędzie się w systemie hybrydowym:
  => teoria będzie realizowana online (platforma szkoleniowa ClickMeeting) – 2 sesje szkoleniowe dla kursu 90-cio godzinowego oraz 3 sesje szkoleniowe dla kursu 150-cio godzinowego
  => warsztaty zostaną zrealizowane w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska” w Miedzeszynie, ul. Odrębna 4 – 1 sesja szkoleniowa dla obu kursów.
  Kurs zakończy się egzaminem. Egzamin odbędzie się stacjonarnie w CSK KZRS w Miedzeszynie.
  Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to I kwartał 2023r.
 2. Opłaty – Koszt kursu jest uzależniony od ilości zgłoszeń:

=> Przy grupie powyżej 30 osób – koszt brutto 1.500,00 zł (dla kursu 90-cio godzinowego) oraz 2.000,00 zł (dla kursu 150-cio godzinowego)
=> Przy grupie poniżej 30 osób – koszt brutto 2.000,00 zł (dla kursu 90-cio godzinowego) oraz 2.500,00 zł (dla kursu 150-cio godzinowego)
Cena obejmuje mat. dydaktyczne, catering (kawa, herbata, obiad).
Uczestnicy mają możliwość skorzystania z zakwaterowania w CSK KZRS w Miedzeszynie – koszt noclegu (ze śniadaniem) to 50,00 zł brutto/os/dobę.


Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, który następnie należy wysłać na adres mailowy: [email protected] do dnia 23.01.2023 r.

04/10/2022

BIURO NIECZYNNE

W dniach 04 i 05 października br. biuro centrali Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

19/09/2022

30-lecie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Rada Nadzorcza i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Warszawie mają zaszczyt zaprosić

 

Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska

 

na uroczyste obchody 30-lecia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, które odbędą się w dniu 5 października 2022 r.

w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym KZRS „SCh” w Warszawie ul. Odrębna 4

Początek uroczystości godz. 12.00

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 września 2022 r.

mailowo: [email protected]

22/08/2022

AKTUALIZACJA ws naboru na szkolenie na uprawnienia lustracyjne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż nabór na szkolenie na uprawnienia lustracyjne został wydłużony do dnia 12 września 2022r.

 

Tym samy planowany termin rozpoczęcia szkolenia został przesunięty na drugą połowę października.

 

Wszystkie osoby, które dotychczas przesłały zgłoszenia, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach po 12 września.

 

Pozdrawiamy,

KZRS

ZJAZD PRZEDKONGRESOWY w dniu 24.10.2023 r (woj. podkarpackie, swietokrzyskie)

ZJAZD PRZEDKONGRESOWY w dniu 18.10.2023 r (woj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie)

Szkolenie "Opakowania oraz produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych"

 

Szkolenie „ Opakowania oraz produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – implementacja dyrektywy SUP (single-use plastics) – wymagania dla wprowadzających na rynek oraz punktów sprzedaży

 

Termin szkolenia: 22 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00

Forma: online

Do polskiego prawa została wdrożona dyrektywa SUP (single-use plastics), tzw. „dyrektywa plastikowa” wprowadzająca nowe wymagania i ograniczenia dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia. Pociągnęło to za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, dystrybutorów, jaki i jednostek handlu i gastronomii, w których oferowane są np. torby foliowe, jednorazowe kubki na napoje, słomki, sztućce, opakowania na żywność i inne.

Nowe przepisy dotyczą również spółdzielni działających w branży gastronomicznej, spożywczej i handlowej. Pewne obowiązki już weszły w życie, kolejne wejdą etapami na początku 2024 roku oraz w lipcu 2024 roku. W związku z powyższym, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na szkolenie, które przybliży zagadnienia dotyczące nowych wymagań i ograniczeń dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Program szkolenia:

 1.Wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach:

 • Wpis do BDO
 • Obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania oraz wprowadzających produkty
  w opakowaniach
 • Wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz oznakowanie opakowań
 • Zasady współpracy z organizacją odzysku
 • Opłata produktowa
 • Ewidencja opakowań i sprawozdawczość
 • Publiczne kampanie edukacyjne
 • Wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych
 • Opłata recyklingowa (torebki foliowe)
 • Butelki na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów

2.Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – wymogi dotyczące sprzedawców
i punktów, w których takie produktu są oferowane:

 • Założenia dyrektywy SUP
 • Wpis do rejestru BDO
 • Produkty objęte ustawą, nowe definicje
 • Obowiązki wprowadzających oleje i preparaty smarowe, opony
 • Pobranie opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 • Ewidencja nabytych i wydanych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku
 • Oznakowanie produktów jednorazowego użytku
 • Zakazy wprowadzenia do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych
 • Ewidencja produktów jednorazowego użytku
 • Sprawozdawczość
 • Finansowanie publicznych kosztów zagospodarowania odpadów
 • Sankcje
 • System kaucyjny – projektowane zmiany

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Pitucha, specjalista ochrony środowiska w Meritum Competence Sp. z o.o. Posiada doświadczenia w pracy w Organizacji Odzysku, dzięki czemu
w praktyczny sposób dostosowuje działania przedsiębiorstw do zmian prawnych w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach oraz oferowani ich w punktach sprzedaży.

 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: [email protected] do 7 listopada 2023. Po tym terminie KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby uczestników.

 

Koszty szkolenia:

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie:320 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: – 40 % od ceny szkolenia, cena po rabacie: 240 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: – 60 % od ceny szkolenia, cena po rabacie: 160 zł brutto / os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 500 zł brutto/os.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYGOTOWAŃ DO ZJAZDÓW PRZEDKONGRESOWYCH

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Warszawie
na podstawie udzielonego przez Krajową Radę Spółdzielczą pełnomocnictwa z dnia 08 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę Zarządu dotyczącą planu organizacji zjazdów przedkongresowych.

W wyniku uzgodnień Zarządu KZRS „SCh” z pozostałymi Związkami Rewizyjnymi reprezentującymi branżę SAMOPOMOC CHŁOPSKA ustalone zostały terminy sześciu regionalnych Zjazdów Przedkongresowych w następującym układzie:

 1. łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie – Warszawa, 18.10.2023 r.
 2. podkarpackie, świętokrzyskie – Ropczyce, 24.10.2023 r.
 3. dolnośląskie, lubuskie, opolskie – Wrocław, 26.10.2023 r.
 4. małopolskie, śląskie – Kraków, 27.10.2023 r.
 5. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie – Poznań, 08.11.2023 r.
 6. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – Żukowo, 09.11.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące czasu, miejsca i porządku obrad poszczególnych zjazdów przedkongresowych podane zostaną w zawiadomieniach przesłanych do wszystkich spółdzielni z Naszej branży korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną.

Koszty organizacji regionalnych zjazdów przedkongresowych pokryte zostaną przez Związki Rewizyjne.

Informujemy również, że szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości określone zostały w załączniku nr 1  do uchwały nr 19/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 29.06.2023 r.

WARUNKI UDZIAŁU W ZJEŹDZIE PRZEDKONGRESOWYM ORAZ WYBORU NA DELEGATA:

 1. Uczestnikami zjazdów przedkongresowych są przedstawiciele wszystkich spółdzielni
  z branży Samopomoc Chłopska, z wyłączeniem spółdzielni w likwidacji i upadłości.
 2. Uczestnik Zjazdu Przedkongresowego musi posiadać oryginał uchwały w sprawie wyboru na przedstawiciela. Przypominamy, że przedstawicielem może być tylko członek Spółdzielni.
 3. Na Zjazdach Przedkongresowych wybrani zostaną delegaci spośród przedstawicieli Spółdzielni realizujących obowiązek wpłaty składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej za lata 2017-2023.

Szkolenie "Zasady przeprowadzania inwentaryzacji"

ZASADY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI – szkolenie

KZRS SCH zaprasza na szkolenie „Zasady przeprowadzania inwentaryzacji”

Termin szkolenia: 12 października 2023 r., godz. 9:00-14:00

Forma: online, platforma ClickMeeting.

Program szkolenia:

 • Cel inwentaryzacji, jej zakres i przygotowanie
 • Metody i terminy inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja środków trwałych 
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów materiałów,  towarów, wyrobów gotowych
  i półproduktów
 • Dokumentacja inwentaryzacji  – przykłady
 • Błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Stankiewicz.

Koszty szkolenia :

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto /os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej koszt wynosi 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected]
w terminie do 10 października 2023 r.

KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

                                                                                                                                                

19/09/2023

Szkolenie "Zmiany w prawie pracy 2023"

SZKOLENIE – Zmiany w prawie pracy 2023

(3 października 2023 r.)

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w związku z implementacją unijnej dyrektywy „work-life balance”.

Szkolenie odbędzie się 3 października 2023, godz. 09:00-15:00

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy, która pozwoli usprawnić bieżącą działalność organizacyjną w działach kadr.

Omówione zostaną zmiany w Kodeksie pracy w zakresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów:

– zmiany w umowach na okres próbny

– zakazy ograniczeń w podejmowaniu innej pracy

– nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika i przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę

– nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony i nowe roszczenia pracowników związane z rozwiązywaniem umowy o pracę przez pracodawcę

– nowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika w trakcie zatrudniania oraz w zakresie szkoleń

-zmiany w przerwie wliczanej do czasu pracy

– nowe prawo pracownika do zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej

– nowa forma wniosków związanych z rodzicielstwem, nowy urlop opiekuńczy

– zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego

– nowe zasady urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego

– doprecyzowanie regulacji związanych z obligatoryjnym obniżeniem wymiaru etatu

– wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy

– zmiany w ustawie zasiłkowej i w ustawie o zwolnieniach grupowych

– nowe zasady pracy zdalnej

– kontrola trzeźwości

Szkolenie poprowadzi mec. Izabela Zawacka, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Koszt szkolenia:

 1. Dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową (i opłaciły bieżącą fakturę), koszt wynosi 400 zł brutto/os. minus rabat, zgodnie z wybranym pakietem, tj.:
 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320 zł brutto /os.
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 240 zł brutto /os.
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 160 zł brutto / os.
 1. Dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 400 zł brutto/
 2. Dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej wynosi 500 zł brutto/os.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: [email protected]
w terminie do 29 września 2023 r.

Szkolenie będzie przeprowadzone na platformie ClickMeeting. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. KZRS SCH zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów online (termin szkolenia 17-18.10.2023 r.)

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (online)

17-18.10.2023 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zaprasza na 15-godzinne szkolenie uzupełniające dla lustratorów spełniające kryteria określone w § 5 uchwały nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 października 2023 r. w formie online.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu online to: stabilny dostęp do Internetu; podłączone głośniki lub włączona głośność w komputerze. Zgłoszony uczestnik otrzyma
na e-maila informację o sposobie logowania do systemu.

W załączeniu przesyłamy ramowy program oraz druk zgłoszenia na szkolenie.

Koszt szkolenia wynosi 400 zł brutto od osoby.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 13.10.2023 r.

Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy KZRS nr: 24 9291 0001 0200 5834 2000 0010 z dopiskiem „szkolenie uzupełniające” w terminie
do 16.10.2023 r.

Liczba miejsc na platformie jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

25/06/2023

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

Dzień Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

 

Dnia 21 czerwca 2023r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”. Wydarzenie było kontynuacją inicjatywy rozmów pomiędzy wieloma środowiskami na rzecz wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce
1 grudnia 2022r. i cieszyło się ogromną popularnością.

Celem niniejszego wydarzenia było ukazanie szerokich możliwości i perspektyw zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarówno ruchowo jak i intelektualnie, przy obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych. Przedstawiono również dobre praktyki oraz programy szkoleniowe, które stanowią przygotowanie dla osób
z niepełnosprawnościami do pracy zawodowej, a także integrują pracodawców i przyszłych pracowników.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” miał przyjemność objąć to niezwykłe wydarzenie patronatem honorowym. Z ramienia Krajowego Związku, udział w spotkaniu wzięła Pani Prezes Aneta Englot. Ponadto, udział w evencie wzięli także inni przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz wiele różnych środowisk przedsiębiorców.

Całość wydarzenia poprowadził znany na całą Polskę Pan Jarosław Kret. Uczestnicy wysłuchali wykładów na wiele tematów, w tym: roli osób niepełnosprawnych na rynku pracy
i wsparciu organizacji pozarządowych, perspektywie pracodawców w związku z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, roli wsparcia systemowego, a także o wyzwaniach i potrzebach niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

Spotkanie zwieńczone było uroczystym podpisaniem porozumienia partnerskiego
w sprawie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dokument podpisali przedstawiciele Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” oraz CSI Projekty. Współpraca ma opierać się na promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, odpowiednim przygotowaniu i szkoleniu pracowników, a również pośrednictwie w ich zatrudnianiu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli okazję dyskutować i skomentować poruszone tematy, ale również podzielić się wzajemnie doświadczeniem oraz refleksjami
w temacie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie wyraża ogromne zadowolenie z faktu, iż przyczynia się do tworzenia lepszego jutra dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

Spotkanie z przedstawicielami polskich sieci sklepów spożywczych

 

Dnia 20 czerwca 2023r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli minister rolnictwa i rozwoju wsi – Robert Telus oraz sekretarz stanu Rafał Romanowski, a także reprezentanci polskich sieci sklepów spożywczych. Nadrzędnym tematem tego wydarzenia była potrzeba wsparcia tych sieci.

Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Aneta Englot również miała okazję uczestniczyć w tym spotkaniu jako reprezentantka marki własnej Krajowego Związku jakimi są sklepy Gminnych Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej”
w całej Polsce.

Podczas spotkania, środowiska polskich sieci sklepów spożywczych podkreślały, że ich sytuacja jest trudna w związku z dominacją na polskim rynku zagranicznych sieci i dyskontów. Minister RiRW wysłuchał więc pomysłów dotyczących wsparcia, którego może udzielić resort rolnictwa. Pierwszym z pomysłów przedstawionych przez reprezentantów sieci polskich sklepów spożywczych było stworzenie wspólnej platformy sprzedaży produktów on-line. Podkreślono też fakt, że aktualnie trwają testy takich platform, a ich wyniki są naprawdę obiecujące. Jako kolejny sposób dotyczący wsparcia mówił o współpracy z Krajową Grupą Spożywczą. Pan Rafał Romanowski poinformował, że polskie sieci spożywcze mogą zaopatrywać się w towar od polskich producentów należących do tej Grupy. Przytoczono także temat kar finansowych nakładanych na zagraniczne dyskonty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomysłem na rozwiązanie tego problemu, zdaniem polskich spożywców, mogłoby być zaangażowanie mediów publicznych.

Niniejsze wydarzenie pobudziło potrzebę dalszych rozmów na ten jakże ważny temat. Minister Robert Talus zaproponował spółdzielcom kolejne spotkanie, na którym ponownie będą przedstawiane i omawiane kolejne możliwe rozwiązania.

 

Opracowała: Agata Podkowa

25/06/2023

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie

 

W dniu 15 czerwca 2023 roku, w Radnice Města Ostravy, miała miejsce XXIX edycja Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji. Wydarzenie miało na celu ułatwieni oraz wzbogacenie ofert kontaktów biznesowych na arenie międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym przedstawiciele ministerstw, samorządów, izb gospodarczych
i euro-regionów z Czech, Polski i Słowacji.

XXIX Spotkanie Biznesowe w Ostrawie rozpoczęło się od konferencji na temat bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności żywieniowej i infrastruktury krytycznej w odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień
i podzielić się własnymi spostrzeżeniami w tym temacie. Na tym niezwykle ważnym spotkaniu Krajowy Związek reprezentowała Prezes Związku – Pani Aneta Englot, która wygłosiła
15 minutowy wykład pt. „Zakres żywności w samopomocy i jej bezpieczeństwo”. Ponadto, odbyła się promocja i degustacja, podczas której swoimi wyrobami z partnerami konferencji podzieliły się dwie Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w Bogatyni oraz
w Szadku.

Kolejna część tematyczna spotkania obejmowała zakres rozważań na temat rozwiązań dla logistyki i transporty na pograniczu czesko-polskim. Uczestnicy słuchali o rozwoju transportu wodnego i dróg śródlądowych, przygotowaniach do budowy ekspresowej drogi kolejowej czy też państwowych dotacjach energetycznych w czasie kryzysu. Po oficjalnym zakończeniu konferencji, przedsiębiorcy udali się do ogrodów Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie, gdzie mieli okazję odbyć spotkania B2B oraz B2G.

Pewnym jest, że uczestnictwo Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na tego typu konferencjach podnosi rangę spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Co więcej, wizyta w Ostrawie przyczyniła się do nawiązania nowych relacji biznesowych i określenia wspólnych perspektyw.

05/05/2023

STANISŁAW RUTKOWSKI

 

Z przykrością informujemy, że dziś w nocy zmarł Pan Stanisław Rutkowski,

były wieloletni Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Babiak
wieloletni członek Rady Nadzorczej naszego Związku

oraz były Dyrektor Oddziału Okręgowego KZRS „SCh” w Koninie.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

Uroczystości żałobne rozpoczną się w poniedziałek 8 maja o godzinie 12:00

w Kościele Rzymskokatolickim przy Pl. Wolności w Babiaku,

po czym kondukt uda się na miejscowy cmentarz.

04/05/2023

ANTONI PIEŃKOWSKI

„Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.” – Jan Twardowski

 

Z przykrością informujemy, że dotarła do nas dzisiaj bardzo przykra wiadomość o śmierci Pana Antoniego Pieńkowskiego Redaktora Naczelnego ROLNIKA SPÓŁDZIELCY.

Rodzinie i bliskim życzymy dużo siły w zniesieniu żalu, który tylko czas może złagodzić.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

 

Uroczystości pożegnalne

śp. Antoniego Pieńkowskiego

odbędą się w dniu 08.05.2023 r. o godz. 14.30

w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie

07/03/2023

Koncert charytatywny

Koncert odbędzie się 10.03.2023 r. o godz. 18.30 przy ul. Kopernika 30

06/02/2023

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (online) 9-10.03. 2023 r.

Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (online)
9-10.03. 2023 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zaprasza na organizowane w dniach 9–10 marca 2023 r. 15 godzinne szkolenie uzupełniające dla lustratorów spełniające kryteria określone w § 5 uchwały nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.
Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie ClickMeeting.
Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu online to: stabilny dostęp do Internetu; podłączone głośniki lub włączona głośność w komputerze. Zgłoszony uczestnik otrzyma
na e-maila informację o sposobie logowania do systemu.
Koszt szkolenia wynosi 350 zł brutto od osoby.
Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 03.03.2022 r.

Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prosimy przekazać na rachunek bankowy KZRS nr: 24 9291 0001 0200 5834 2000 0010 z dopiskiem szkolenie 09-10.03.2023 r. w terminie
do 03.03.2023 r.
Liczba miejsc na platformie jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

31/01/2023

Pdziękowania

20/12/2022

Zofia Brodzisz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 12 grudnia 2022 roku odeszła Pani Zofia Brodzisz – wieloletnia Dyrektor Oddziału Ciechanów, biegły rewident i lustrator Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

10/12/2022

Podziękowania

27/11/2022

Forum Gospodarcze Foshan
25.11.2022

Warszawa, 23-11-2022 r.

 

 

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, Stowarzyszenia Biznes bez Granic oraz Urzędu Miasta Foshan zaprasza na  na Forum Gospodarcze Foshan – Polska, w dn. 25 listopada 2022 r. godzina 10:00 – 12:00, w  Ptak Warsaw Expo Nadarzyn k/Warszawy, Pawilon F.

Będziemy zaszczyceni udziałem przedstawicieli Spółdzielni.

Udział w tej inicjatywie to możliwość nawiązania kontaktów z miejską administracja z miasta Foshan.

Zapraszamy na spotkanie z chińskimi producentami najwyższej klasy produktów, z sektorów takich jak: AGD, meble i materiały budowlane.

Przedstawiciele firm mających swoje siedziby w Foshan High-tech Zone, strefie zaawansowanych technologii i innowacji światowej klasy, przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych.

Miasto Foshan liczy 8 mln mieszkańców, a jego produkt krajowy brutto to ok. 120 mld USD.

Jest ważnym ośrodkiem przemysłu, z którego pochodzi m.in. połowa światowej produkcji lodówek i klimatyzatorów. Produkowane są tam również meble, maszyny produkcyjne, ceramika, farmaceutyki i materiały budowlane.

Forum jest wydarzeniem towarzyszącym 12. edycji targów China Homelife Poland w dniach 24-26 listopada w Ptak Warsaw Expo.  Swoje produkty zaprezentuje ponad 500 wystawców!

Wybrane strefy targowe: elektronika, materiały budowlane, wyposażenie domu, oświetlenie, odzież i tekstylia, upominki. Wstęp wolny, parking bez opłat; istnieje też możliwość transportu autobusem z centrum Warszawy. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie www.wig.waw.pl

27/11/2022

SEiR 22.11.2022

20/11/2022

Informacja dotycząca możliwości obniżenia cen energii elektrycznej w roku 2023

Jest sposób na niższe rachunki za prąd.

            Polscy przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku chcą płacić niższe rachunki za prąd, muszą jedynie złożyć stosowne oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej. Trzeba się jednak z tym pospieszyć. Ostateczny termin na złożenie wniosku o maksymalnej cenie prądu do 785 zł za MW.

Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o tani prąd.

Celem ustawy o środkach nadzwyczajnych, uchwalonej przez rząd 27 października 2022, jest ograniczenie wysokości cen prądu i wsparcie niektórych konsumentów w 2023 roku. Polscy przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej od 1 grudnia mają możliwość skorzystania z niższych stawek energii elektrycznej. 

Maksymalna cena prądu wyniesie dla nich 785 zł za MWh pod warunkiem, że dopełnią niezbędnych formalności. Na dostarczenie oświadczenia o tanim prądzie pozostało już jednak niewiele czasu. 

Ceny prądu za 1 kWh wyniosą maksymalnie 785 zł za MWh dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i przedsiębiorców średnich w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Kim jest mikroprzedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

W dużym uproszczeniu, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Ponadto, ważne, aby jego roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro,

Kim jest mały przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

To przedsiębiorca, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników. Jeśli zaś chodzi o jego roczny obrót netto, to nie może on przekraczać równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Kim jest średni przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

Za średniego przedsiębiorcę uznaje się zaś na ogół przedsiębiorcę, który w przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników. Poza tym jego roczny obrót netto w równowartości w złotych nie mógł wynieść więcej niż 50 milionów euro.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o tanim prądzie?

Oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 w Tauronie, PGE, Enei czy u innego dostawczy energii elektrycznej. Dokumenty muszą zostać dostarczone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) albo elektronicznej (mailowo, lub przez stronę www sprzedawcy energii). 

Oświadczenie w formie elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formalności należy dopełnić do 30 listopada 2022, jeżeli chcemy cieszyć się niższymi rachunkami za prąd jeszcze w grudniu. Ogólnie wniosek możemy złożyć w dowolnej chwili, jednak wtedy tańsza energia elektryczna przysługiwać będzie nam dopiero od kolejnego miesiąca. Czyli, jeśli dostarczymy oświadczenie np. 5 grudnia, to cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od stycznia. 

Oficjalny wzór wniosku o maksymalnej cenie prądu dla przedsiębiorców udostępniony został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozporządzeniem  z dnia 10.XI.2022w r. (Dz. U. poz. 2299). 
20/11/2022

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 08-09.12.2022 r.

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 08-09.12.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 08-09.12.2022 r. szkoleniu „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych”

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Wczasowym KŁOS w Wiśle przy ul. Na Stoku 2.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 02.12.2022 r.

20/11/2022

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 29-30.11.2022 r.

Szkolenie: „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych” 29-30.11.2022 r.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 29-30.11.2022 r. szkoleniu „Funkcjonowanie Gminnych Spółdzielni w dobie zmian prawno-finansowych”

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „SCh” przy
ul. Odrębnej 4 w Warszawie.

Koszt szkolenia dla spółdzielni, które podpisały z KZRS SCH umowę konsultingową
(i opłaciły bieżącą fakturę), to kwota 800,00 zł brutto od osoby minus rabat, zgodnie
z wybranym pakietem, tj.:

 • pakiet srebrny: -20% od ceny szkolenia; cena po rabacie 640,00 zł brutto / os
 • pakiet złoty: -40% od ceny szkolenia; cena po rabacie 480,00 zł brutto /os
 • pakiet platynowy: -60% od ceny szkolenia; cena po rabacie 320,00 zł brutto / os

Koszt szkolenia dla spółdzielni zrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 800,00 zł brutto od osoby.
Koszt szkolenia dla spółdzielni niezrzeszonych, bez umowy konsultingowej to kwota 1000,00 zł brutto od osoby.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać zwrotnie e-mailem na adres:
[email protected] w terminie do 25.11.2022 r.

19/09/2022

30-lecie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Rada Nadzorcza i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Warszawie mają zaszczyt zaprosić

 

Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska

 

na uroczyste obchody 30-lecia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, które odbędą się w dniu 5 października 2022 r.

w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym KZRS „SCh” w Warszawie ul. Odrębna 4

Początek uroczystości godz. 12.00

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 września 2022 r.

mailowo: [email protected]

08/08/2022

Podziękowania

26/07/2022

Aktualna zbiórka darów dla Ukrainy

26/07/2022

Podziękowania za dotychczas przekazane dary na Ukrainę.

21/06/2022

Seminarium: "Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości"
27-29.06.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 27-29.06.2022 r. seminarium „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

21/06/2022

Seminarium: "Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości"
22-24.06.2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie informuje o organizowanym w dniach 22-24.06.2022 r. seminarium „Promocja polskiej wołowiny w polskiej spółdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

28/03/2022

nr. 3/363 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 3/364 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21.03.2022 r.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Spółdzielnie dla Ukrainy

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską skupił się na bezpośredniej pomocy dla Naszych Sąsiadów zarówno w naszym Kraju jak i na terenach okupowanych. Ukraina stała się celem barbarzyńskiego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, która posyła na śmierć niewinnych ludzi. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” stanowczo potępia napaść na Naszego Sąsiada i używanie wobec niego przemocy. Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach.

Dla przybywających do Polski uchodźców, głównie kobiet i dzieci, udostępnione zostało w całości Nasze Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Miedzeszynie. Jednocześnie, w siedzibie Związku przy ulicy Kopernika 30, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy wspólnie z Bla-Bla School prowadzi zbiórkę humanitarną, której pierwszy transport wyruszył już w kierunku Ukrainy. Ze względu na ogrom potrzeb zbiórka prowadzona jest nadal. Związek udostępnił Towarzystwu duże pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze naszej siedziby do celów zbiórki najpotrzebniejszych artykułów. Wykaz potrzebnych produktów, który kolejnym transportem humanitarnym przewieziony zostanie w kierunku Ukrainy załączamy poniżej.

Ponadto, wolne przestrzenie w siedzibie naszego budynku zgłoszone zostały do Urzędu Miasta Warszawy jako punkt pomocy dla obywateli Ukrainy w celu wsparcia humanitarnego.

W ramach prowadzonej akcji uruchomiliśmy rachunek specjalny 

nr 10 8769 0002 0680 0361 2000 0070

na który chętne Spółdzielnie mogą dokonywać wpłat pod tytułem

Spółdzielnie dla Ukrainy

Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Spółdzielni, które wspólnie z Nami wspomogą przeprowadzaną akcję pomocy ofiarom wojny. Nadto, apelujemy o jak najszybsze zaprzestanie działań zbrojnych, żeby położyć kres tej haniebnej wojnie, która niesie za sobą szereg zniszczeń, a przede wszystkim śmierć niewinnych istot ludzkich.

2/363 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 2/363 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 17.02.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Tarcza Antyinflacyjna 2.0
 3. Sprawozdania i zeznania podatkowe CIT za 2021r.
 4. Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ustawowych
 5. E-deklaracje PIT za 2021 r. i formularze podatkowe
 6. Aplikacja e-Paragony – przechowywanie paragonów i składanie donosów
 7. Zapłata bezgotówkowa – nie tylko terminal płatniczy
 8. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – interpretacja ogólna
 9. Polisa OC opłacona za pracowników księgowości nie jest kosztem podatkowym
 10. Weryfikacja rachunku kontrahenta po zleceniu przelewu
 11. Rabat przyznany detaliście przez producenta
 12. Pobór zaliczek na podatek przez płatnika – zmiana ustawy
 13. PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie – interpretacja KIS
 14. Diety radnych – zwolnienie od podatku
 15. Rolniczy handel detaliczny – zwolnienie od podatku
 16. Ulga na zabytki także przy wpłacie na fundusz remontowy
 17. Osoba samotnie wychowująca dzieci – rozliczenie za 2021r.
 18. Darowane pieniądze muszą być wpłacone na rachunek obdarowanego
 19. Wyższy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
 20. Nowe terminy opłacania składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych
 21. Opłata roczna za wpis do BDO i złożenie sprawozdania za 2021 r.

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Jakie zobowiązania w 2022 r. można regulować z rachunku VAT?
 2. Czy księgowa może odmówić podpisu pod sprawozdaniem finansowym?
 3. Czy emeryci i renciści otrzymają zwrot nadpłaconego podatku?
 4. Czy od świadczenia (wynagrodzenia) członka zarządu nie zatrudnionego w spółdzielni mamy obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Odsetki ustawowe w latach 2021-2022 r.
 2. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 3. Przyjmowanie członków spółdzielni wg ustawy Prawo spółdzielcze
 4. W 2022 r. wyższe kary za brak OC
 5. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
 6. Polski Ład – Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA
 7. Publikacje KZRS do nabycia

1/362 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 1/362 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.01.2022 r.
W numerze:


A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1.  Z czym warto się zapoznać?
 2. VAT na żywność, paliwa, nawozy – ustawy
 3. Zamrożenie taryf na gaz
 4. Limit transakcji 15 tys. będzie jeszcze w 2022 r.
 5. Ulga dla klasy średniej – rezygnacja ze stosowania
 6. PIT-2. Kto i kiedy może składać
 7. Polski Ład. Przewodnik PIT-2
 8. Przewodnik dla podatnika i pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Finansów
 9. Umowa zlecenia a Polski Ład
 10. Pracujący seniorzy – zwolnienie od podatku
 11. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania – składka zdrowotna
 12. Członek zarządu, rady nadzorczej – wynagrodzenie do 200zł
 13. Nielegalne zatrudnienie pracowników – skutki podatkowe
 14. Faktury – regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
 15. Nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku
 16. Niedziele handlowe 2022
 17. Zmiany w podatku akcyzowym i w podatku od sprzedaży detalicznej

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Po dwóch latach od rozwiązania umowy o pracę pracownik złożył wniosek o wydanie mu jego dokumentacji. Czy mamy obowiązek spełnić jego żądanie?
 2. Zlikwidowaliśmy stanowisko pracy pracownika, który wraz z rozwiązaniem umowy nabył prawo do emerytury. Czy przysługują mu dwie odprawy, emerytalna i ekonomiczna? Nadmieniamy, że jesteśmy objęci ustawą o zwolnieniach grupowych.

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1.  Zasady sporządzania informacji dodatkowej
 2. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2022 r.
 3. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2022 r.
 4.  Zmiany dla pracowników i pracodawców w 2022 roku
 5. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 6. Publikacje KZRS do nabycia

 

12/361 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 12/361 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 15.XII.2021 r.
W numerze:

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1.    Z czym warto się zapoznać?      
2.    Faktury ustrukturyzowane
3.    Korekta podatku w przypadku braku zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych i inne zmiany
4.    Minimalny podatek dochodowy
5.    Obniżenie limitu płatności gotówkowych – skutki podatkowe
6.    Nabycie sprawdzające i tymczasowe zajęcie ruchomości
7.    Zaliczki na podatek od wynagrodzeń w 2022 r.
8.    Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu
9.    Składka na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu zwolnionego z podatku
10.    Małżonkowie – zmiany we wspólnym opodatkowaniu za 2021r.
11.    Ulga termomodernizacyjna
12.    Smartfon i laptop – ulga rehabilitacyjna
13.    Opodatkowanie CIT w 2022 r. – kiedy 19% a kiedy 9%
14.    Składka zdrowotna społecznych członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.
15    Opłacenie w grudniu 2021 r. składki zdrowotnej należnej za grudzień i jej odliczenie od podatku

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE
1.    Czy dodatek za wysługę lat zalicza się do minimalnego wynagrodzenie za pracę?
2.    Czy użytkownik instalacji fotowoltaicznych musi płacić akcyzę? i czy jest zobligowany do składania zgłoszenia rejestracyjnego?

C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
1.    Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
2.    Do końca stycznia trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2021r.
3.    Od 1 grudnia 2021 r. elektroniczny PIT-11 i PIT-40A/11A za 2021 r. tylko w najnowszej wersji
4.    Ochrona sygnalistów – zbliża się termin na wdrożenie rozwiązań unijnych
5.    Wymiar czasu pracy w 2022 r.
6.    Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
7.    System e-TOLL
8.    Publikacje KZRS do nabycia

11/360 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 11/360 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 16.XI.2021 r.

W numerze:                                                                                       

A.    PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1.    Z czym warto się zapoznać?      
2.    Polski Ład uchwalony
3.    EUREKA – System Informacji Celno-Skarbowej
4.    Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
5.    Składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki na podatek – zmiany od  2022 r.
6.    Imienne raporty, deklaracje i terminy opłacania składek ZUS – zmiana przepisów
7.    Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w jednym miesiącu – składki i zaliczka
8.    Członkowie zarządów na podstawie powołania też zapłacą składkę zdrowotną
9.    Umowa zlecenia i wynagrodzenia m.in. członków rad nadzorczych – na wniosek płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek
10.    Składki ZUS od odszkodowania dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej
11.    Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności – nowe zwolnienie
12.    Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
13.    Zapomogi – zwolnienie od podatku
14.    Bony dla pracowników jako darowizna – interpretacja KIS
15.    Ulga na dzieci – zmiana przepisów dotyczących sposobu odliczania
16.    Ulga rehabilitacyjna – zmiany już w rozliczeniu za 2021r.
17.    E-faktura już od 1 stycznia
18.    Polski Ład: Korekta JPK_VAT już bez czynnego żalu
19.    Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w świetle interpretacji Dyrektora KIS

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE


1.    Spółdzielnia ponosi wydatki związane z dojazdem członka rady nadzorczej na posiedzenie rady. Czy wydatki te spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
2.    Czy należy sporządzać aneks do umowy o pracę w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę?
3.    Czy w  2022 r. wzrośnie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
4.    Od kiedy pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
5.    Po każdym przepracowanym kwartale kalendarzowym pracownik emeryt składa do ZUS wniosek o doliczenie  okresu pracy do wysokości pobieranego świadczenia. Czy od przyszłego roku to się zmieni?
6.    Na członka rady nadzorczej została powołana osoba, która jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę. Czy okoliczność ta zwalnia ją z ubezpieczeń w ZUS jako członka rady nadzorczej?

C.    WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY


1.    Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
2    Zebrania Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  „SCh” w 2021 r.
3.    Pomyłkowe podwójne udokumentowanie transakcji – jak skorygować VAT?
4.    Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
5.    Publikacje KZRS do nabycia


10/359 Biuletynu KZRS "SCh"

Ukazał się nr 10/359 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 20.X.2021 r.

W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

1. Z czym warto się zapoznać?
2. Nowe obowiązki spółdzielni
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
3. Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia zapłaty gotówką
4. Zapłata przez konsumenta powyżej 20 tys. zł a między przedsiębiorcami powyżej 8 tys. tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego
5. E-paragon w kasach on-line
6. Kasa rejestrująca on-line będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym
7. Akcyza na alkohol i papierosy od 2022 r.
8. Polski Ład – zmiany przyjęte przez Sejm
9. Pobór zaliczek na podatek przez płatnika
10. Ulga dla klasy średniej – pobór zaliczki na podatek
11. Ulga dla osób rezygnujących z pobierania emerytury (tzw. ulga dla seniorów)
12. Pobór zaliczek przez płatnika – ulga dla rodzin wielodzietnych i osób uprawnionych do emerytury
13. Ulga dla rodzin wielodzietnych
14. Samotni rodzice nie będą mogli rozliczać się z dzieckiem
15. Korekta omyłkowo zaewidencjonowanej sprzedaży na kasie on-line
16. Zastosowania niewłaściwej stawki podatku na kasie
17. Korekta podatku przy zwrocie towaru bez paragonu
18. Koszty podroży zwracane członkom rady nadzorczej
19. Drobne upominki mogą być kosztem podatkowym
20. Ugoda – wypłacona byłemu pracownikowi kwota nie jest kosztem podatkowym
21. Nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką
22. Sprzedaż nieruchomości otrzymanej z majątku odrębnego małżonka
23. Kuchenka, lodówka i meble kuchenne to wydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja ogólna

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE
1. Czy należy skorygować JPK_VAT, jeżeli zauważyłam błąd polegający na wskazaniu niewłaściwego kodu GTU?
2. Osoba ubiegająca się o pracę była zatrudniona w spółdzielni w latach 2010-2017, najpierw przez 22 miesiące w ramach umowy na czas określony, a następnie na podstawie kontraktu bezterminowego. Czy obecnie możemy zatrudnić ją na czas określony?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY
1. Świadczenia chorobowe od 1 stycznia 2022 r.
2 Inwentaryzacja w czasie COVID-19
3. Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w zaległościach do ZUS
4. Ustalanie statusu mikroprzedsiębiorcy dla celów PPK
5. Użytkowanie wieczyste – wkrótce ważne zmiany dla przedsiębiorców
6. Gospodarka odpadami, a wpis w rejestrze BDO
7. Wymiar czasu pracy w 2022 r.
8. Publikacje KZRS do nabycia

7/356 Biuletynu KZRS „SCh”

Ukazał się nr 7/356 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.07.2021 r.
2021-07-25 20:29

Biuletyn
W numerze:

 PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS
 3. JPK_VAT z deklaracją – zmiany od 1 lipca 2021 r.
 4. Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją
 5. Nieruchomość zabudowana – zwolnienie z VAT przy sprzedaży
 6. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana VAT nie podlega PCC
 7. Grunt niezabudowany
 8. Świadczenie pieniężne dla pracowników wykonujących pracę zdalnie
 9. Marnowanie żywności – będą kary
 10. Roszczenia ze stosunku pracy
 11. Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody

PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE

 1. Pracuję przy komputerze. Czy faktura na zakup okularów korekcyjnych powinna być wystawiona na zakład pracy, czy może być wystawiona na pracownika?
 2. W zakładowym planie kont posiadamy m.in. konto „Rozliczenie zakupu”. Czy wszystkie dostawy powinniśmy księgować za pośrednictwem tego konta?
 3. Jakiem  ubezpieczeniom społecznym podlega emeryt lub rencista przy umowie zlecenia i umowie o dzieło?

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Absolutorium w spółdzielni – procedury i konsekwencje prawne
 2. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych w 2021 r.
 3. Od 1 września br. będzie wyższy zasiłek dla bezrobotnych
 4. Publikacje KZRS do nabycia

6/355 Biuletynu KZRS „SCh”

Ukazał się nr 6/355 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 22.06.2021 r.
2021-06-24 12:18

Biuletyn
W numerze:

A. PRZEPISY  PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?      
 2. Skutki w VAT sprzedaży nieruchomości
 3. Sprzedaż nieruchomości – podatek dochodowy
 4. Wpływ likwidacji pracodawcy na stosowanie przepisów z zakresu ochrony stosunku pracy
 5. Od lipca nowe wzory formularzy NIP
 6. Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.  m.in. dla fryzjerów i warunki odliczenia ulgi na zakup kasy
 7. Stawka VAT na posiłki sprzedawane  w lokalach gastronomicznych – wyrok TSUE
 8. Ulga na złe długi – CIT
 9. Dywidenda dla osoby prawnej (spółdzielni)
 10. Dywidenda w formie rzeczowej
 11. Dywidenda w formie rzeczowej – VAT
 12. Wynagrodzenie delegata za udział w zebraniu przedstawicieli
 13. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej do 200 zł – interpretacja KIS
 14. Należności do 200 zł przy braku sformalizowanej umowy
 15. Umowa zlecenia, umowa o dzieło, prawa majątkowe – zaliczka na podatek
 16. Opodatkowanie zleceniobiorców z Ukrainy
 17. PESEL dla cudzoziemców dla  celów podatkowych
 18. Spłata kredytu przez współkredytobiorców nie jest darowizną

B. PYTANIA  I  ODPOWIEDZI –  KONSULTACJE

 1. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy pracownika). Z tego tytułu przysługiwać będzie pracownikowi odprawa w ramach zwolnienia indywidualnego na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy jej kwota będzie zwolniona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w ZUS?
 2. Czy pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje?
 3. Firma nabywa dla swoich pracowników podstawowe produkty spożywcze. Jakie są skutki w kosztach firmy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Przed XIV Zjazdem Delegatów KZRS „SCh” i VII Kongresem   Spółdzielczości
 2. Upominki okolicznościowe dla pracowników – wybrane zagadnienia
 3. Publikacje KZRS do nabycia

Nowy Prezes
KZRS

Nowy Prezes KZRS
2021-05-21 11:42

Informujemy, że Rada Nadzorcza KZRS w dniu 18 maja 2021 r. postanowiła w głosowaniu tajnym powierzyć obowiązki prezesa Zarządu Krajowego Związku Pani Anecie Jolancie Englot pełniącej dotychczas obowiązki dyrektora Zespołu Finansowo-Księgowego KZRS.

Pozdrawiam Henryk Dalecki

Publikacja Ochrony Danych Osobowych

Publikacja Ochrona Danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych.
2018-04-23 09:54

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” niniejszym informuje, że ukazała się publikacja książkowa na potrzeby spółdzielni p.t. „Ochrona Danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych Autorzy: Andrzej Lewiński i Urszula Danilczuk-Karnas

Wydana przez KZRS publikacja pt. odpowiada na zapotrzebowanie spółdzielni w zakresie konieczności dostosowania się do przepisów Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. 

Zamówienia prosimy kierować na adres oddziałów okręgowych KZRS i regionalnych związków rewizyjnych.