Rolnik Spółdzielca

20/07/2024

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 7 (2967) Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS „SCh” z dnia 18 lipca 2024 r.

W numerze:

 • Niedobory i utylizacja towarów w świetle ustawy o VAT
 • Kryteria przyznawania pomocy socjalnej z ZFŚS i ze środków obrotowych.
 • Informację o nietworzeniu ZFŚS w małych firmach trzeba ponawiać- wyjaśnienie MRPiPS
 • Prawidłowe rozliczanie faktur korygujących
 • „Korekta” zapłaty dokonanej pierwotnie z pominięciem MPP – skutki w CIT..
 • Szkolenia z zakresu bhp
 • Zmiana płacy minimalnej i świadczeń pochodnych od 1 lipca 2024 r….
 • Zmiana umowy o pracę, ustalanie podstawy świadczeń i dokonywanie potrąceń po wzroście płacy minimalnej
 • Konto kosztów właściwe do ewidencji rezerw na świadczenia pracownicze
 • Publikacje KZRS do nabycia

20/06/2024

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 6/24 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS „SCh”

W Biuletynie m.in.:

 • Przekazanie sprawozdania wraz z innymi dokumentami do KRS
 • Fundusz Ochrony Rolnictwa
 • Prezenty przekazywane pracownikom a podatek dochodowy
 • Przekazanie pracownikowi prezentu/upominku – koszty pracodawcy
 • Kara umowna za opóźnienie w dostawie towarów a koszty podatkowe – interpretacja KIS
 • Dywidenda dla członków spółdzielni – zasady wypłacania
 • Zaliczkowe wypłaty zysku – wybrane zagadnienia
 • Dywidenda należna za okres życia członka spółdzielni wchodzi w skład spadku po nim – wyrok NSA
 • Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
 • Dostosowanie stanowisk z monitorami ekranowymi do wymogów bhp
 • Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Zasady przyjmowania ogłoszeń rejestrowych w Monitorze Spółdzielczym
 • Dostępne formy prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • Związki rodzinne pomiędzy członkami zarządu i rady nadzorczej
 • Książka kontroli
 • Ochrona sygnalistów19/05/2024

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 5/24 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS

W Biuletynie m.in.:

 • Obowiązkowy KSeF ruszy dopiero w 2026 r.
 • Sprzedaż towaru w promocyjnej cenie
 • Akcje promocyjne w firmie 
 • Obowiązek zapewnienia apteczki(ek) w zakładzie pracy
 • Sprawozdania finansowe do PFRON
 • Upominki na jubileusz firmy
 • Świadczenie urlopowe w 2024 r.
 • Nagroda jubileuszowa nie zawsze wyłączona z oskładkowania


19/04/2024

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 4/2024 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS.

W Biuletynie  m.in.:

 • Projekt ustawy o ochronie sygnalistów
 • Opłata konsumencka od plastiku w cukierni
 • Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG
 • Spółdzielnia musi składać e-wnioski do KRS
 • Gdy spółdzielnia, stowarzyszenie czy fundacja realizuje zgłoszenie do CRBR
 • Uwzględnienie w księgach rachunkowych utraty wartości towarów handlowych
 • Ujęcie w księgach faktur dotyczących zakupu towarów, wystawionych w styczniu z datą sprzedaży w grudniu
 • Dane na fakturze VAT RR
 • Zmiany w składzie zarządu spółdzielni
 • Wskaźnik waloryzacji składek za IV kwartał 2023 r
 • Podatek od dochodów z zysków kapitałowych
 • Nowy obowiązek wszedł w życie
 • Remont a ulepszenie środka trwałego
 • Rada Nadzorcza Spółdzielni

29/03/2024

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 3/2024 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS.

W Biuletynie:

 • Harmonogram prac bilansowych w 2024 r.
 • Kogo dotyczą uproszczone zasady podpisywania sprawozdań finansowych?
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jako istotna część informacji dodatkowej
 • Obowiązek poddania ocenie zasadności przyjętego założenia kontynuacji działalności
 • Limity przychodów dla korzystających z 9% stawki CIT w 2024 r.
 • Korekta błędnie naliczonych rabatów – skutki podatkowe
 • Do końca marca br. trzeba rozliczyć opłaty środowiskowe
 • Opodatkowanie sprzedaży jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
 • Absolutorium w spółdzielni – procedury i konsekwencje prawne
 • Publikacje KZRS do nabycia

03/03/2024

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 2/24 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS „SCh”

W Biuletynie m.in.:

 • Rezerwa na niedoszacowane koszty 2023 r. – jej cel i zasady tworzenia
 • Wydatki na noclegi, wyżywienie i transport pracowników i współpracowników w kosztach podatkowych
 • Czy wydatki na prywatną opiekę medyczną pracowników i współpracowników mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?
 • Organizacja integracyjnego spotkania jubileuszowego w firmie w kosztach podatkowych
 • Rozliczenie kary umownej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu
 • Nie będzie obowiązkowego KSeF w 2024 r.
 • Do 25 marca 2024 r. należy wyjaśnić i rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2023 r.
 • Walne Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli

23/01/2024

Rolnik Spółdzielca

 

Ukazał się nr 1/24 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem.

W Biuletynie m.in.:

 • Zmiany w JPK_VAT
 • Zamrożenie cen energii w I półroczu 2024 r.
 • Podniesiono progi finansowe definiujące jednostki mikro-, małe, średnie oraz duże
 • Znowelizowano ogólnopolski program pomocowy w formie zwolnień z podatków lokalnych
 • Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT
 • Umorzenie subwencji z PFR neutralne na gruncie CIT/PIT również w 2024 r.
 • Konieczność dokonania rocznej korekty VAT przy różnicy między proporcją wstępną a ostateczną
 • Tryb postępowania przy rocznej korekcie VAT – checklista
 • Opłaty od jednorazówek z tworzyw sztucznych
 • Opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów
 • Akcyza na papierosy i alkohol
 • W 2024 r. wyższe kary za brak OC
 • Limit świadczeń z ZFŚS wolnych od podatku w 2024 r.
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Publikacje KZRS do nabycia

 

23/12/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 12 Rolnika Sp. z Biuletynem KZRS z dn. 14 grudnia 2023 r.

W Biuletynie:

 • KSeF – planowane regulacje wykonawcze
 • Limity zużycia prądu objętego zamrożeniem cen mają obowiązywać także w 2024 r. 
 • E-Doręczenia miały ruszyć 10 grudnia 2023 r.
 • Zmiany w przepisach o podatku od spadków i darowizn oraz PCC
 • Spółdzielnia może stosować 9% stawkę CIT – interpretacja KIS
 • Rozliczenie sprzedaży alkoholu za 2023 r.
 • Zawyżony VAT na paragonie można odzyskać – opinia rzecznika TSUE wydana w polskiej sprawie
 • Zbycie gruntu na którym dzierżawca wzniósł budowlę
 • Nieodpłatne przekazanie prezentu jako dodatku przy zakupie produktu głównego a VAT
 • Niedobory towarów powstałe z winy podatnika a obowiązek korekty odliczonego VAT
 • Sposób korygowania błędnej stawki VAT na paragonie fiskalnym
 • Sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów a zwolnienie z VAT 
 • Rozliczenie kosztów pracowniczych za grudzień 2023 r.
 • Wydatki świąteczne w firmie
 • Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w 2024 r.
 • Publikacje KZRS do nabycia Pozdrawiam Henryk Dalecki
23/11/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 11 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS „SCh” z dnia 20.11.2023 r.

W Biuletynie:

 • Nowe prawo w 2024 r. 
 • Skutki wystawienia faktury do paragonu bez NIP
 • Przygotowania do obowiązkowego KSeF 
 • Dobrowolne przystąpienie do KSeF jako przygotowanie do e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. 
 • Zasady przyporządkowania kosztu do odpowiedniego okresu według prawa bilansowego 
 • Rozliczanie kosztów na przełomie roku 
 • Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące kolejności przy podpisywaniu sprawozdania finansowego 
 • Czy wydatki na przyłącza zwiększają wartość początkową budynku ?
 • E-Doręczenia dla przedsiębiorców 
 • Praca piekarza w szczególnych warunkach
 • Do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania i szkolenia BHP
 • BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • Podatki i opłaty lokalne w 2024 roku 
 • Publikacje KZRS do nabycia 
24/10/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 10 Rolnika Spółdzielcy z Biuletynem KZRS „SCh” z dnia 20.10.2023 r.

W numerze:
•    Problemy ze stosowaniem przepisów w zakresie obligatoryjnego wystawiania faktur przy użyciu KSeF
•    Nowy system kaucyjny – konieczność dostosowania zasad rozliczania podatku VAT
•     Zaliczki wnoszone na poczet nabycia środka trwałego – rozliczenie w ramach jednorazowej amortyzacji
•    Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i inne obowiązki kierownika jednostki
•    Inwentaryzacja zapasów w drodze spisu z natury – rozpoczęcie, przebieg, udokumentowanie oraz zakończenie
•    Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące – zmiany w zasadach wystawiania od 1 września 2023 r.
•    Odpowiedzialność materialna pracownika
•    Wypłata należności ze stosunku pracy w razie śmierci pracownika osobom uprawnionym
•    Termin przechowywania dokumentacji księgowej w przypadku odliczania strat z lat ubiegłych
•    Postępowanie przed sądem pracy i wyłączenia z płacy minimalnej
•    Publikacje KZRS do nabycia

24/09/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się Rolnik Spółdzielca wraz z nr 9/382 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 20.09.2023 r.

W numerze:

· Zmiany w przepisach o fakturach zaliczkowych i korygujących…..

· Zmiany dotyczące MPP…….

· Zmiany w zakresie obowiązku dołączania paragonu do faktury….

· Możliwość przesyłania paragonów przy użyciu systemu Szefa KAS…

· Wydatki na pozyskanie pracowników jako koszt i przychód podatkowy….

· Wydatki na reprezentację i reklamę a koszty uzyskania przychodów…

· Inwestycje w klimatyzację a koszty podatkowe Spółdzielni…

· Rozliczenie rezerwy utworzonej w 2022 r. na niewykorzystane urlopy….

· Koszty bezpośrednio związane z przychodami poprzedniego roku a korekta zeznania CIT-8…..

· Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem – moment rozliczenia w kosztach podatkowych…..

· Krótszy okres amortyzacji dla niektórych budynków i budowli….

· Dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników – podatki, składki ZUS, rachunkowość……

· Zakaz sprzedaży energetyków nieletnim……..

· Zapomoga z ZFŚS wypłacona pracownikowi…….

· Zwolnienie z opłacania składek na FP i FS oraz na FGŚP za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną…….

· Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 r……..

· Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r……..

· Poprawianie błędów na dowodach księgowych…….

· Opublikowano jednolite teksty ustaw……

· Publikacje KZRS do nabycia…..

22/08/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się Rolnik Spółdzielca z nr 8/381 Biuletynu KZRS “SCh” z dn. 21.08.2023 r.


W numerze:

· Limity obrotu gotówkowego – bez zmian

· Transakcja przekraczająca 15.000 zł opłacona z zastosowaniem MPP a koszty uzyskania przychodów

· Korygowanie błędnych danych nabywcy

· Towar otrzymany od kontrahenta nieodpłatnie – podatki i ewidencja księgowa

· Kształcenie pracowników – podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

· Podwyższony – od 1 lipca br. – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

· Podatki i opłaty lokalne w 2024 roku

· Niedopełnienie obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

· Błędy dotyczące lat ubiegłych ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r.

· Koniec z użytkowaniem wieczystym

· Członkowie zarządu z powołania

· Wpłaty na PFRON

· Publikacje KZRS do nabycia

 

 

01/08/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się Rolnik Spółdzielca z nr 7/380 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 20.07.2023 r.

W numerze:

· Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – koniec preferencji

· Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł

· Definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją

· Zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

· Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania kosztów mediów na najemców/dzierżawców

· Podatek od spadków i darowizn

· Dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników – podatki, składki ZUS

· Podstawa wymiaru zasiłku po zmianach

· Rozwiązanie stosunku członkostwa w spółdzielni na skutek śmierci członka

· Fundusz Ochrony Rolnictwa i rekompensaty

· Kolejni przedsiębiorcy muszą dokonać zgłoszenia do BDO

23/06/2023

Rolnik Spółdzielca

 

Ukazał się Rolnik Spółdzielca wraz z nr 6 (379) Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22 czerwca 2023 r.

 

W numerze:

Zmiany w VAT, PIT/CIT, podatku od spadków i darowizn – Slim VAT

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Aktualizacja przepisów w zakresie wydłużenia ważności profilu zaufanego

Moment korekty kosztów podatkowych w związku z ustawowym obniżeniem cen energii elektrycznej

Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej

Transakcje bezgotówkowe a VAT

Odliczenie straty za 2022 r. na etapie zaliczek na podatek dochodowy za 2023 r.

Zarząd w spółdzielni

Zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Od 17 maja dokumentacja pracownicza z dodatkowymi dokumentami

Zmiany w przepisach o świadectwie pracy

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego dokumentacji pracowniczej

Zwrot kosztów dojazdu dla członków rady nadzorczej, a składki ZUS

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i świadczenia pochodne – od 1 lipca 2023 r.

Publikacje KZRS do nabycia

 

25/05/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się Rolnik Spółdzielca wraz z nr 5/378 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 22.05.2023 r.
W numerze:

 

Zmiany w zakresie kas rejestrujących

Slim VAT 3 i zmiany w innych podatkach – uchwalone   

Wystawianie faktur przy zastosowaniu kasy rejestrującej do końca 2024 r. – projekt ustawy

Zmiany dotyczące e-paragonów w świetle wyjaśnień Min. Fin.

Odliczenie straty za 2022 r. na etapie zaliczek na podatek dochodowy za 2023 r.

Wydatki pracodawcy na ubiór służbowy dla pracowników w kosztach podatkowych

Paragon i faktura dla osoby prywatnej

Wypłata świadczenia urlopowego w 2023 r. oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie

Wykupiony samochód z leasingu operacyjnego

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

Kolejne w tym roku zmiany w dokumentacji pracowniczej

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Publikacje KZRS do nabycia.

 

25/04/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się Rolnik Spółdzielca wraz z nr 4/377 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 20.04.2023 r.
W numerze:
 
 1. Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP nabywcy, gdy sprzedaż zaewidencjonowano w kasie fiskalnej
 2. Wystawianie faktur do paragonów z NIP
 3. Ważne zmiany w Kodeksie pracy
 4. Nowe obowiązki przy delegowaniu pracowników
 5. Zasady reklamowania niezgodności towaru z umową
 6. Wsparcie ZUS na poprawę warunków bhp w firmie
 7. Nowelizacja rozporządzeń w sprawie kas rejestrujących
 8. Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
 9. Likwidacja użytkowania wieczystego
 10. Maksymalna cena za gaz dla branży piekarniczej i cukierniczej
 11. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 12. Korekta błędów popełnionych w 2022 r., wykrytych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
 13. Wydłużono terminy na złożenie zeznań i zapłatę CIT
 14. Zmniejszenie zatrudnienia a wysokość odprawy ekonomicznej
 15. Absolutorium w spółdzielni – procedury i konsekwencje prawne
 16. Publikacje KZRS do nabycia


30/03/2023

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 3/2023 Rolnika Spółdzielcy wraz z „Biuletyn KZRS” nr 3/376 z dn. 20 marca 2023 r.


W Biuletynie:

 • Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 • Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych do czasu ich wyjaśnienia i rozliczenia
 • Ewidencja nabycia towarów wycenianych w cenach zakupu
 • Prawo i obowiązek złożenia korekty JPK_VAT z deklaracją
 • Uzyskanie rabatu po zakupie towarów i ujęcie jego skutków w księgach rachunkowych
 • Umorzenie część subwencji z PFR, a  strata podatkowa
 • Brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy -projekt SLIM VAT 3
 • Usprawnienie postępowań cywilnych i gospodarczych w 2023 roku
 • Zebrania Przedstawicieli/Walne Zgromadzenia (cz. 2)
 • Termin przechowywania sprawozdań finansowych
 • Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
 • Wysokość sankcji karnych skarbowych za nieprawidłowe rozliczanie VAT i kary porządkowe w 2023 r.
 • Zasady przyjmowania ogłoszeń rejestrowych w Monitorze Spółdzielczym
 • Książka kontroli
 • Publikacje KZRS do nabycia

26/02/2023

Rolnik Spółdzielca


Ukazał się nr 2/2023 Rolnika Spółdzielcy wraz z „Biuletyn KZRS” nr 2/375 z dn. 20 lutego 2023 r.

W Biuletynie m.in.:

 • Lustracje ustawowe
 • VII Kongres Spółdzielczości
 • Walne Zgromadzenia i zebrania członków (cz. 1)
 • Terminy sprawozdawcze za 2022 r.
 • Zmiany w sposobie przesyłania i podpisywania deklaracji i podań

 

 

06/02/2023

Rolnik Spółdzielca


Ukazał się nr 1/2023 Rolnika Spółdzielcy wraz z „Biuletyn KZRS” nr 1/374 z dn. 20 stycznia 2023 r.


W Biuletynie m.in.:

 • Etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok obrotowy
 • Zasady sporządzania informacji dodatkowej
 • Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy w 2023 r.
 • Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych i zwolnienie ze składek ZUS
 • Od stycznia stawki kilometrówki w górę

 

20/12/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 12/373 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 14.12.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?


I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Obniżone stawki VAT w roku 2023
 2. Użytkowanie wieczyste przed nowelizacją
 3. Nowe wzory formularzy obowiązujące w PIT od 2023 r.
 4.  Podwyższono diety krajowe i zagraniczne oraz inne świadczenia delegacyjne
 5. Zmiany w zakresie opłat dokonywanych na mikrorachunek podatkowy

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Zapłata należności po upływie 90 dni od terminu płatności a prawo do odliczenia VAT – interpretacja KIS
 2. Jak dokonać korekty VAT w ramach ulgi na złe długi?
 3. Korekta po uregulowaniu należności
 4.  Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
 5. Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Przychód pracownika z tytułu udziału w imprezie świątecznej
 2. Rozliczanie VAT od wydatków na imprezę świąteczną
 3. Udział pracowników w imprezie świątecznej a VAT należny
 4. Udział w imprezie świątecznej członków rodziny pracownika
 5. Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na organizację imprezy świątecznej
 6. Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy świątecznej
 7. Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę – rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
 8. Odliczanie VAT do zakupu towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę
 9. Przychody i koszty podatkowe w przypadku sprzedaży towaru za symboliczną złotówkę
 10. Wydatki na zakup towarów sprzedawanych za symboliczna złotówkę a koszty podatkowe
 11. Ewidencja księgowa sprzedaży za symboliczną złotówkę

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy pracownica w ciąży może nadal pracować przy komputerze? Jak zorganizować taką pracę?
 2. Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną?
 3. Rozpocząłem współpracę z nowym kontrahentem, od którego zamierzam nabywać towary. Jakie powinienem podjąć czynności, aby można było uznać, że dochowałem należytej staranności?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Ceny gazu będą zamrożone
 2. Korzystne zmiany przy zakupie węgla
 3. Kwota zmniejszająca uwzględniana na etapie zaliczek
 4. Skala podatkowa 2023 od 1.01.2023 do 31.12.2023
 5. Obowiązki zarządu spółdzielni w zakresie inwentaryzacji
 6. Podatki i opłaty lokalne w 2023 roku
 7. Emerytury i renty 2023
 8. Wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów
 9. Publikacje KZRS do nabycia

 

29/11/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 11/372 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.XI.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?

I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Zmiany proponowane w pakiecie SLIM VAT 3
 2. Polski Ład w CIT
 3. Limit płatności gotówką będzie zmieniony

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Sankcje za niedokonanie odczytu zawartości pamięci kasy
 2. Dywidenda dla byłych członków i ich spadkobierców
 3. Tarcza antyinflacyjna przedłużona

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1.  Sposoby na oszczędności firmowe i optymalizacje a księgi rachunkowe – propozycje rozwiązań dla Spółdzielni
 2. Ujmowanie w JPK_VAT faktur zakupu bez prawa do odliczenia VAT
 3. Korekta VAT naliczonego po uregulowaniu należności przez dłużnika
 4. Zastosowanie ulgi na złe długi w VAT u wierzyciela
 5. W jaki sposób należy dokonać korekty sprzedaży ujętej w kasie fiskalnej?

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Jakie są konsekwencje prawne braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.?
 2. W grudniu br. pracodawca zamierza przekazać zatrudnionym w firmie pracownikom świadczenia pieniężne (ze środków ZFŚS) z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Czy przekazane pracownikom świadczenie jest zwolnione ze składek ZUS?
 3. Jak skorygować JPK na podstawie noty korygującej np. błędna nazwa firmy w zakupie i sprzedaży?.

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Nowe porządki w spółdzielniach
 2. Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób – podatki, ZUS.
 3. Czas wysłać prośby o potwierdzenie sald należności
 4. Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego
 5. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2023 r.
 6. Stawki podatku od środków transportowych 2023
 7. Publikacje KZRS do nabycia

25/10/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 10/371 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.X.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?
I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
 2. Minimalny podatek dochodowy – przesunięty i znowelizowany
 3. Modyfikacja przepisów w zakresie zwrotu podatku od przychodów z budynków
 4. Planowane zmiany w VAT dotyczące kas rejestrujących – Slim VAT 3
 5. Projekt zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji o zapłaconym podatku CIT
 6.  Zmiany związane z przesyłaniem zgłoszeń, deklaracji i podań
 7. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej i zmiany w CIT – komunikat Min. Fin.

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Otrzymanie karty podarunkowej za symboliczną kwotę z tytułu udziału w akcji promocyjnej – skutki w CIT
 2. Odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę a koszty podatkowe

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Sprzedaż towarów – rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
 2. Rabat towarowy – podatki i ewidencja księgowa
 3. Dywidenda dla członków spółdzielni – osoby fizyczne

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?
 2. Jakie mogą być konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego?
 3. Czy mamy prawo skorzystać z ulgi na złe długi także wówczas, gdy dłużnikiem jest osoba prywatna?
 4. Jeden z zatrudnionych miał wypłaconą nagrodę jubileuszową w 2015 r. i kolejną powinien otrzymać w 2020 r., ale pracodawca o tym zapomniał. Jak postąpić w tej sytuacji?
 5. Spółdzielnia ponosi wydatki związane z udziałem członków rady nadzorczej w szkoleniach. Wydatki te ujmuje w kosztach podatkowych. Czy postępuje prawidłowo?
 6. Firma (czynny podatnik VAT) zorganizowała wyjazd integracyjny dla pracowników. Czy firma ma prawo odliczyć VAT od tych wydatków?
 7. Pracodawca zwraca pracownikom wydatki poniesione na zakup okularów korygujących wzrok. Czy zwracane kwoty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Łączenie się spółdzielni (cz. 2)
 2. Zamrożenie cen prądu
 3. „Węgiel nie drożej niż po 2 tys. zł”
 4. Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT
 5. Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 6. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług
 7. Kilometrówka po nowemu
 8. Publikacje KZRS do nabycia

02/10/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 9/37u0 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 20.09.2022 r.
W numerze:
SPIS TREŚCI:
A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

Z czym warto się zapoznać?
I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej
 2. Nowe limity dla spadków i darowizn – projekt rozporządzenia
 3. Przesunięcie obowiązywania zmian w kodeksie pracy
 4. Ministerstwo Finansów wydało przewodniki poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023 r. płatnikom PIT
 5. Od 1 września 2022 r. nowy wniosek Wn-U-G – informacja PFRON

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Kary dla nabywców dokonujących zapłaty poza MPP
 2. Odpowiedzialność osób trzecich w przypadku pomyłkowych wpłat
 3. Konsekwencje dla dostawców w przypadku braku oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”
 4. Regulowanie należności poza białą listą -odpowiedzialność solidarna nabywcy
 5. Należyta staranność w kontaktach z kontrahentami

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy od zużytej energii na ładowanie baterii samochodu VAT naliczony będzie podlegał odliczeniu w wysokości 50%, a do kosztów będzie zaliczana cała wartość netto oraz nieodliczona część VAT?
 2. Do jakiego źródła przychodów spółdzielnia powinna zakwalifikować uzyskany z tytułu sprzedaży środka trwałego przychód – do przychodów z zysków kapitałowych, czy do przychodów z tzw. innych źródeł (spółdzielnia nie wybrała estońskiego CIT)?
 3. Likwidacja środka trwałego. Jakich księgowań powinniśmy dokonać, jeżeli środek trwały nie został całkowicie zamortyzowany? Jaki dokument należy wystawić na okoliczność likwidacji?
 4. W jakiej postaci udostępnia się członkom roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółdzielni?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Łączenie się spółdzielni (cz. 1)
 2. Ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r.
 3. Do 15 października br. trzeba złożyć sprawozdania finansowe do PFRON
 4. Program „Ciepło z rekompensatą”
 5. Płaca minimalna w 2023 r.
 6. Podatek od środków transportowych w 2023 r.
 7. Nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów
 8. Odsetki ustawowe w 2022 r. zmiany
 9. Publikacje KZRS do nabycia

13/09/2022

Rolnik Spółdzielca


Ukazał się nr 8/369 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 16.08.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?


I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Ustawa o dodatku węglowym
 2. Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 3. Komunikat Ministra Finansów z dnia 20.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”
 4. Przedłużono okres ważności znaków akcyzy
 5. Podwyższono diety i ryczałty z tytułu krajowej podróży służbowej

II.INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
 2. Przejście na emeryturę a ulga dla pracującego seniora
 3. Czy dopuszczalna jest wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych?

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Wyłudzanie danych oraz pieniędzy poprzez spoofing
 2. Ekwiwalent za pranie odzieży w przychodach pracowników i zleceniobiorców
 3. Zwrot towaru a termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Członek rady nadzorczej z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 lipca 2022 r. ma ustalone prawo do emerytury. Czy okoliczność ta ma wpływ na podleganie obowiązkowo ww. ubezpieczeniom?
 2. Czy w wyniku nakładów poniesionych w br. na remont obiektu budowlanego, nie wzrośnie wartość początkowa środka trwałego i wydatki w kwocie 39.000 zł mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodów?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Jubileusz KZRS „SCh”
  XXX lat działalności na rzecz spółdzielni
 2. Wystąpienie członka ze spółdzielni
 3. Podatki i opłaty lokalne w 2023 roku
 4. Od 1 września br. spadek limitów przychodów dla emerytów i rencistów
 5. Składanie dokumentów do KRS
 6. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
 7. Zmiany w zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach
 8. Odsetki – kolejne zmiany w 2022 r.
 9. Opłaty abonamentowe RTV na 2023 r.
  10. Publikacje KZRS do nabycia

21/07/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 7/368 Biuletynu KZRS „SCh” z dn.19.07.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?

 • I. ZMIANY PRZEPISÓW
 1. Zmiany podatkowe od lipca 2022r. – kompendium w pigułce
 2. Dopłaty do węgla wchodzą w życie
 3. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej
 4. Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej będzie wyższa
 • II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW
 1. Wynagrodzenie płatnika – komu od 1.07.2022 r. przysługuje w wyższej kwocie
 2. Jak wykazać umorzoną subwencję z PFR, gdy Spółdzielnia ma stratę
 • III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
 1. Rozliczanie umów zlecenia w 2022 r. po nowelizacji Polskiego Ładu – wybrane zagadnienia
 2. Do kiedy obowiązują rozwiązania antykryzysowe dla pracodawców i płatników

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Na stanowisku magazyniera pracodawca dotychczas zatrudniał osoby jedynie na podstawie umowy o pracę. Jeden z pracowników, licząc na większą elastyczność w zakresie godzin pracy, wystąpił z propozycją zastąpienia umowy o pracę umową zlecenia. Czy pracodawca może zgodzić się na zmianę umowy?
 2. Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która wykonuje pracę w domu. Czy należy zgłosić ją do ubezpieczenia wypadkowego?
 3. Pracownik od 20 lipca br. zamierza skorzystać z części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z części tego urlopu przez matkę. Jakie dokumenty powinien dostarczyć i w jakim terminie przedstawić je pracodawcy?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, czyli kto obowiązkowo, a kto dobrowolnie
 3. Publikacje KZRS do nabycia

 

21/06/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 6/367 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 21.06.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Zmiany prawne w związku z odwołaniem w Polsce stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2
 2. Tarcza antyinflacyjna przedłużona do 31 lipca 2022 r.
 3. Integracja terminala płatniczego z kasami on-line dopiero od 2025 r. – proponowane zmiany
 4. Polski Ład 2.0 – Zmiany w pdof uchwalone
 5. Nowe przepisy o obrocie węglem
 6. Wpływ ustawy o obronie Ojczyzny na zatrudnienie pracowników  (cz. 2)

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Podatkowe skutki przejścia na skalę podatkową na 2022 r.
 2. Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. po zmianach

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Odliczenie składek ZUS zapłaconych w 2021 r. za cały 2022 r. – interpretacja KIS
 2. Zakwalifikowanie wydatków na wymianę pokrycia dachu w bieżące koszty Spółdzielni

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego złożyliśmy propozycję zmiany stanowiska pracy, której nie przyjęła. Czy jej roszczenie jest zasadne, skoro chcieliśmy ją nadal zatrudniać?
 2. Kiedy kończy się kadencja Rady Nadzorczej?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Rada nadzorcza w spółdzielni (2)
 2. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. Wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń
 5. Odsetki – zmiany w 2022 r.
 6. Publikacje KZRS do nabycia

24/05/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 5/366 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 18.05.2022r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. czym warto się zapoznać?
 2.  Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Dochód na potrzeby składki zdrowotnej z uwzględnieniem różnic remanentowych – ustawa podpisana przez Prezydenta.
 4. Zapowiadane zmiany w systemie podatkowym – korekta Polskiego Ładu
 5. Slim VAT 3 – proponowane zmiany
 6. Montaż i amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
 7. Darowizny przekazane/otrzymane w celu pomocy obywatelom Ukrainy
 8. Niezapłacona faktura korygująca a przepisy o złych długach dla celów CIT
 9. Nieodpłatna dostawa towarów dla obywateli z Ukrainy – skutki w VAT
 10. Wydatki na nagrody w konkursach/programach motywacyjnych a koszty podatkowe – interpretacja KIS
 11. Zakaz importu węgla z Rosji i Białorusi
 12. Wpływ ustawy o obronie Ojczyzny na zatrudnienie pracowników (cz. 1)

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Jakie powinny być sporządzone sprawozdania finansowe spółdzielni w toku trwania likwidacji?
 2. Jak powinno następować powierzenie mienia pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną?
 3. Spółdzielnia „SCh” poniosła wydatki związane z podróżą członków rady nadzorczej do siedziby jej oddziału. Czy może je ująć w kosztach podatkowych?
 4. Czy wydatki na prezenty dla członków rady nadzorczej oraz kontrahentów spółdzielnia ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy wartość prezentów należy opodatkować PIT?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Rada nadzorcza w spółdzielni (1)
 2. Uchwały XIV Zjazdu Delegatów KZRS „SCh”
 3. Nowe dowody rejestracyjne
 4. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 5. Publikacje KZRS do nabycia

 

12/05/2022

Rolnik Spółdzielca


Ukazał się nr 4/365 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21 kwietnia 2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1.  Z czym warto się zapoznać?
 2. Nowe terminy na złożenie sprawozdań finansowych
 3. Dłuższy termin złożenia zeznania CIT
 4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań
 5. Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2021r. do PFRON
 6. Integracja kasy rejestrującej z terminalem
 7. Logowanie do e-Urzędu Skarbowego
 8. Polski Ład – projekt zmian w ustawach podatkowych i składkowych
 9. Zaliczka na podatek od dochodów uzyskanych przez byłych pracowników
 10. Ugoda sądowa lub pozasądowa z pracownikiem – zwolnienie od podatku wypłaconego świadczenia
 11. Wycieczki integracyjne dla pracowników – brak przychodu u pracownika
 12. Składka zdrowotna członków zarządów wspólnot mieszkaniowych- wyjaśnienia NFZ i ZUS
 13. Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy
 14. Opieka naprzemienna – wyrok NSA w sprawie rozliczenia z dzieckiem
 15. Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość jako wydatek na cel mieszkaniowy – interpretacja ogólna MF

 

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy pracodawca zatrudniający 19 osób może wypowiedzieć umowę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, którego stanowisko jest likwidowane?
 2. Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę będącemu w wieku przedemerytalnym?
 3. Czy w związku z zaprzestaniem tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy środki pozostałe na rachunku ZFŚS przeznaczyć na te świadczenia urlopowe?
 4. Czy świadczenie urlopowe może być wypłacone dwa razy w roku?
 5. Czy świadczenie urlopowe podlega potrąceniu na poczet należności niealimentacyjnych, tak jak wynagrodzenie za pracę?
 6. Jak długo należy przechowywać sprawozdania finansowe?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. XIV Zjazd Delegatów KZRS „SCh”
 2. Absolutorium w spółdzielni
 3. Spółdzielnie dla Ukrainy
 4. Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy
 5. Odsetki ustawowe w 2022 r.
 6. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – 2022
 7. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 8. Uwaga – zmiana kodu pocztowego adresu KZRS „SCh”
 9. Publikacje KZRS do nabycia

 

 

28/03/2022

Rolnik Spółdzielca

Ukazał się nr 3/364 Biuletynu KZRS „SCh” z dn. 21.03.2022 r.
W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Komunikat Zarządu KZRS „SCh”
 2. Z czym warto się zapoznać?
 3. Dłuższe terminy na złożenie zeznań CIT za 2021 r.
 4. PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie – ustawa opublikowana
 5. Ulga dla klasy średniej
 6. Trzynasta emerytura bez podatku
 7. Powołanie jako tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – stanowisko Ministra Zdrowia
 8. Nabycie sprawdzające towarów i usług – komunikat MF
 9.  Refakturowanie mediów przy usłudze najmu
 10.  Najem lokalu mieszkalnego w celu zakwaterowania pracowników – VAT
 11. Małżonkowie – wspólne rozliczenie za 2021 r.
 12. Ulga prorodzinna – limit dochodów przy jednym dziecku
 13. Dochód dorosłego dziecka powyżej 3089 zł a prawo do ulgi na inne dzieci
 14. Darowizna pieniędzy ze wspólnego konta darczyńcy i obdarowanego
 15. Obowiązek zapewnienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych – wyjaśnienie Min. Fin.
 16.  Stawka VAT 0% na pomoc na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie
 17. Nowelizacja ustawy o PIT w zakresie Polskiego Ładu

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy przepisy ustawy o CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowe przekraczające 8.000 zł czy 15.000 zł?
 2. W jakiej formie należy sporządzić oświadczenie w sprawie podpisania sprawozdania finansowego?
 3. Czy nagroda jubileuszowa wypłacona pracownikowi, który w 2022 r. osiągnie 25-letni staż pracy w spółdzielni będzie korzystała ze zwolnienia ze składek ZUS?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Spółdzielnie dla Ukrainy
 2. Ustawa o pomocy Ukraińcom już obowiązuje
 3. Zawarcie najmu okazjonalnego przez najemców – obywateli Ukrainy
 4. Walne Zgromadzenia / Zebrania Przedstawicieli
 5. Korekta JPK_VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 6. Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 7. Od marca br. można dorobić więcej na wcześniejszej emeryturze lub rencie
 8. Od 1 marca br. będą obowiązywały wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków
 9.  Sprawozdanie z tytułu marnowania żywności
 10. Deltakron gorszy niż Omikron i Delta?
 11. Trzeba rozliczyć opłatę produktową za opakowania
 12. Uwaga – zmiana kodu pocztowego adresu KZRS „SCh”
 13. Publikacje KZRS do nabycia

02/2022

Rolnik Spółdzielca

01/2022

Rolnik Spółdzielca

12/2021

Rolnik Spółdzielca

11/2021

Rolnik Spółdzielca

10/2021

Rolnik Spółdzielca

7/2021

Rolnik Spółdzielca

6/2021

Rolnik Spółdzielca

5/2021

Rolnik Spółdzielca